Wisselwerking milieu en economie

De kwaliteit van lucht, water, bodem en natuur dragen bij tot een gezonde en aangename leefomgeving. Vlaanderen wil zich ook op dat vlak meten met de Europese economische topregio’s.

Binnen de SERV ligt de focus op milieudossiers met een belangrijke sociaal-economische impact zoals het klimaat- en luchtbeleid, het integraal waterbeleid of het milieuvergunningenbeleid (VLAREM). Voor veel van deze milieudossiers streeft de SERV naar samenwerking met de Minaraad. De SERV heeft ook heel wat expertise opgebouwd over strategische onderwerpen zoals duurzame ontwikkeling, transitiebeleid en milieubeleidsinstrumenten.

Hieronder vind je een selectie van drie belangrijke recente adviezen die de raad rond deze thema's uitbracht.

Tariefregulering drinkwater
                                    
meisje dat omhoog kijkt en intussen de handen wast aan een lavabo

De SERV en Minaraad zien in de tariefregulering van drinkwater, ondanks positieve punten, nog veel ruimte voor verbetering. De raden formuleren in een gezamenlijk advies aanbevelingen bij de nieuwe tariefstructuur voor huishoudens en professionele kleinverbruikers, bij de sociale correcties op de waterfactuur, bij de integrale waterfactuur voor grootverbruikers en bij de  tariefreguleringsmethode voor drinkwater. De vooropgestelde budgetneutraliteit is volgens de raden niet overal gegarandeerd.
Lees het advies

 

Diepe aardwarmte

tekening van huis dat werkt met aardwarmte

De raden vinden een brede beleidsvisie op groene warmte, diepe aardwarmte en het gebruik en beheer van de diepe ondergrond noodzakelijk. Ze missen deze echter in het beleid. Daarnaast formuleren de sociale partners ook aandachtspunten rond het draagvlak, het effect op de omgeving, het energierendement en de rendabiliteit van diepe aardwarmte. Ook hebben SERV en Minaraad vragen en bemerkingen bij de voorgestelde wijzigingen in het ontwerpdecreet, onder meer over de vergoedingen, de financiële garanties en potentiële administratieve vereenvoudigingen. SERV en Minaraad zijn wel tevreden dat de Vlaamse Regering diepe aardwarmte als duurzame energiebron wil stimuleren en via een uitbreiding en aanpassing van het decreet een kader schept voor diepe aardwarmte. Ook verwelkomen de raden de maatregelen om onnodige hindernissen voor de exploitatie van diepe aardwarmte te vermijden.
Lees het advies

 

Integratie plan MER in RUP

wereldbol gemaakt met allerlei groene energie- en milieusymbolen

SERV, SARO, Minaraad en MORA staan positief ten aanzien van de uitwerking van een geïntegreerd planningsproces voor de ruimtelijke uitvoeringsplannen of RUP’s. Essentieel hierbij is het streven naar meer kwalitatieve planningsprocessen en RUP’s. Daarnaast wijzen de raden op de grote verscheidenheid aan RUP’s op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau. Het is belangrijk dat bij de uitwerking van één geïntegreerd planningsproces voor alle RUP’s veel aandacht gaat naar vereenvoudiging, maatwerk en rechtszekerheid. In hun gezamenlijk advies formuleren de raden concrete suggesties tot aanpassing van het voorontwerp van decreet en enkele randvoorwaarden om een goede integratie van een milieueffectrapportage bij ruimtelijke plannen (plan-MER) in RUP’S te bevorderen.
Lees het advies

 

Ook gevonden inMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie

Publicaties