Innovatie voor meer economische groei

Innovatie en ondernemerschap zijn onontbeerlijk voor economische groei en welvaart. Vlaanderen wil tegen 2014 3% van zijn bruto binnenlands product besteden aan onderzoek en ontwikkeling. Vlaanderen wil meer omzet halen uit nieuwe of verbeterde producten en diensten, inzetten op speerpuntdomeinen, zoals ICT en gezondheidszorg, logistiek en een slim elektriciteitsnetwerk en werkgelegenheid stimuleren in kennisintensieve sectoren. Het aantal patentaanvragen en de overheidssteun voor eco-innovatie moeten omhoog.

De SERV formuleerde in een aanbeveling zijn visie op een strategisch innovatiebeleid voor Vlaanderen. De SERV pleit daarin voor een horizontaal geïntegreerd innovatiebeleid met inhoudelijke keuzes. In het Sociaal-Economisch Rapport Vlaanderen 2008 onderzocht de SERV het effect van het overheidsinstrumentarium op de toegang tot risicokapitaal.

Voor de SERV omvat innovatie meer dan alleen technologische innovatie. De SERV heeft aandacht voor vernieuwing in de arbeidsorganisatie, vorming en opleiding, marktinzichten, vormgeving en engineering, strategische alliantie en netwerking, management van het menselijk kapitaal, ... Deze thema’s komen ook aan bod bij de Stichting Innovatie & Arbeid.

Hieronder vind je een selectie van drie belangrijke recente adviezen die de raad rond deze thema's uitbracht.

Oprichting VARIO

icoontjes over innovatie


De SERV formuleert een aantal bedenkingen bij het ontwerpbesluit dat de oprichting van de nieuwe Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) regelt.
Eerst en vooral meent de SERV dat de ruime taakstelling van de VARIO een risico inhoudt op onnodig dubbel werk en overlap. De SERV vraagt daarom (i) een goede afstemming en complementariteit met andere relevante adviesraden en comités, (ii) dat de VARIO zich uitsluitend en proactief buigt over vraagstukken met betekenis op de lange(re) termijn en (iii) dat de inhoudelijke focus wordt beperkt tot het algemeen strategisch beleid voor wetenschappelijk onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie (d.i. innovatie in ruime zin).
Lees het advies
Begrotingsmiddelen O&O

proefbuisjes met doorzichtige vloeistof en één proefbuisje met roze testvloeistofAan het huidige tempo haalt de Vlaamse Regering de doelstelling niet om de overheid tegen 2020 1% van het Vlaamse BBP in onderzoek en ontwikkeling (O&O) te laten investeren. Dat blijkt uit berekeningen van de SERV. Om hier toch in te slagen, zal bovenop het huidige voorziene groeipad aan middelen voor economie en innovatie, minstens 389 miljoen euro extra nodig zijn. De sociale partners adviseren de regering dit bedrag over de komende vier jaar te spreiden, gezien de omvang ervan.
Lees het advies
Innovatief en duurzaam aanbesteden

twee wegen in de vorm van hoofden komen samen in één pijl

Innovatie en duurzaamheid zijn nauw met elkaar verweven. Overheidsaankopen vormen een instrument waarin de vernoemde verwevenheid als een troef kan uitgespeeld worden.
Het actieplan ‘overheidsaankopen’ dat door de Vlaamse Regering op 29 januari 2016 werd goedgekeurd, bevat volgens de SERV goede aanknopingspunten om duurzaamheid en innovatie bij overheidsaankopen te bevorderen. De SERV formuleert een aantal constructieve voorstellen die het actieplan kunnen completeren en versterken: de inhoudelijke, operationele en budgettaire uitwerking en verduidelijking van het actieplan, de afstemming van het actieplan op prioritaire strategische beleidsdoelstellingen van de Vlaamse Regering, de oprichting van een centraal kenniscentrum, een gelijkwaardige aandacht in het actieplan voor pre-commercieel onderzoek en vraaggericht commercieel aankopen, de concretisering van de doelstelling van het actieplan met betrekking tot een grotere betrokkenheid van de kmo, de uitrol van het actieplan met aandacht voor een meer vraaggerichte benadering en een gefaseerde aanpak en tenslotte het gebruik van Europese hefbomen om de doelstellingen van het actieplan te realiseren.
De Stichting Innovatie & Arbeid maakte in 2015 een rapport over Innovatief en duurzaam aanbesteden. Hierin wordt  ingezoomd op het Vlaamse en Europese beleidskader, op een aantal concrete buitenlandse voorbeelden en ook op de positie van kmo’s.
Lees het advies

 

Ook gevonden inMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie