Energie in sociaal-economisch perspectief

De energievoorziening is cruciaal voor de economie en de samenleving. De overgang naar een duurzame energievoorziening is één van de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren. De SERV adviseert vooral over de sociaal-economische aspecten van het energiebeleid. De SERV bouwde een ruime expertise op rond de werking van de energiemarkten en de energieprijzen, rationeel energiegebruik en de inzet van hernieuwbare energiebronnen,  de energiebevoorradingszekerheid  en klimaatverandering en klimaatbeleid, …

Ook de Minaraad adviseert de Vlaamse Regering over het energiebeleid maar dan vanuit milieu-invalshoek. Vaak leidt dat tot een gezamenlijk advies van SERV en Minaraad.

Hieronder vind je een selectie van drie belangrijke recente adviezen die de raad, al dan niet samen met andere raden, uitbracht. 

Energieleningen en energiehuizen

foto van een spaarvarkentje

De SERV en Minaraad verwelkomen in dit advies de verhoging van het maximale ontleenbedrag en van de maximale looptijd van de energielening en ondersteunen de keuze van de Vlaamse Regering om de energielening beter op kwetsbare huishoudens te richten. Zij vragen wel een uitgebreide evaluatie van dit instrument binnen een jaar. De raden adviseren om specifiek oog te hebben voor de noden van de doelgroepen van de sociale woonleningen, voor particulieren die verhuren aan kwetsbare groepen en voorlopers die een totaalrenovatie willen uitvoeren, zonder daarbij het overzicht te verliezen op de budgettaire impact van eventuele maatregelen.
Ook vragen de raden om de financiering van de energiehuizen structureel goed te regelen; hun ontzorgende dienstverlening is essentieel om de nodige energierenovaties bottom-up te initiëren en te begeleiden. Algemeen herhalen de raden tot slot hun vraag naar aanvullende initiatieven om de nodige versnelling en verdieping van de energierenovatiegraad te bekomen, temeer omdat de bijdrage van de energieleningen hieraan nu in de praktijk slechts zeer beperkt is.
Lees het advies

Een warmtegolf voor Vlaanderen

tekening van een huis met een ondergrondse installatie van leidingen

Het voorgestelde regulerende kader voor thermische netten is volgens de raden een belangrijke stap voor de uitbouw van warmte- en koudenetten in Vlaanderen. De raden begrijpen en steunen de keuze van de Vlaamse Regering om een onderscheid te maken tussen stadsverwarming en warmtenetten op een industriële site en om in de huidige prille ontwikkelingsfase deze netten minder gedetailleerd wil reguleren dan de elektriciteits– en gasnetten. Het voorgestelde regelgevend kader mag evenwel geen eindpunt zijn. Het moet in de toekomst nader uitgewerkt worden, o.a. om afnemers van warmtenetten een gelijkwaardige bescherming te kunnen bieden als aardgasafnemers. Daarnaast vragen de raden om meer werk te maken van visievorming over de ontwikkeling van warmtenetten en om zeer concreet voor beloftevolle plaatsen in overleg met lokale actoren initiatieven te nemen die de specifieke hinderpalen voor de ontwikkeling van een warmtenet kunnen wegnemen. Tenslotte vragen de raden voldoende beleidscapaciteit bij de energieregulator en de energieadministratie om de nieuwe taken inzake warmtenetten ten volle op te kunnen nemen.
Lees het advies
Alle stekkers uit energiearmoede

zicht op een rij sociale woningen

Zonder extra ambitie in het woonbeleid blijft het Vlaams energiearmoedeprogramma een druppel op een hete plaat. Meer investeringen in sociale woningen zijn nodig om de sociale woonbehoefte te dekken, de druk op de private huurmarkt te verminderen en de energieprestaties van de sociale woningen op te krikken. Daarnaast moeten kwetsbare gezinnen een besparingsgarantie van 250 €/jaar krijgen als ze deelnemen aan een traject dat op maat zoekt naar energiebesparende maatregelen, goedkope leveranciers en eventueel een meer gepaste woning. Een rondgang in Vlaanderen zou zo ruim 50.000 gezinnen per jaar moeten kunnen overtuigen. Alleen door armoede integraal, op maat en ‘te velde’ aan te pakken, krijgen we alle stekkers uit energiearmoede én creëren we positieve effecten voor het klimaat, de economie en de werkgelegenheid.
Lees het advies

 

 

Ook gevonden inMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie