Competitieve en duurzame economie

Een competitieve en duurzame economie is voor de SERV een prioriteit, een performante economie creëert immers welvaart voor Vlaanderen.

Vlaanderen groeit uit tot een toonaangevende, innovatiegedreven kenniseconomie met een sterk ondernemerschap en een sterke internationale oriëntatie. Het veelzijdige karakter van de Vlaamse economie en de samenhang in de Vlaamse economische structuur blijven behouden. De Vlaamse economie, kennis en werkgelegenheid worden verankerd.

Met deze doelstelling uit het Pact 2020 als kader formuleert de SERV over de brede economische aspecten van het Vlaams beleid. Thema’s als de doorgroei van ondernemingen, de toekomst voor de industrie, hernieuwbare energie, vergroening van de economie, innovatie, ruimtelijk-economisch beleid, sociaal-economisch streekoverleg en nog veel meer komen aan bod.

Hieronder vind je een selectie van drie belangrijke recente adviezen die de raad rond deze thema's uitbracht.

Interregionale input-outputtabel 2010

open boek waarboven grafieken en diagrammen zweven die getekend worden door een hand met een zwarte pen

 

 

 

 

 

Het RIOT-rapport voert een uitgebreide analyse van de Vlaamse economie op basis van de Belgische interregionale input-outputtabel voor het jaar 2010. De input-outputstructuur voor de Vlaamse en Belgische bedrijfstakken wordt onder de loep genomen, net als de multiplicatorwerking van de Vlaamse bedrijfstakken.
Het RIOT-rapport bespreekt eerst de Belgische interregionale input-outputtabel voor het jaar 2010, haar structuur en analysemogelijkheden. Dan volgt een beschrijvende analyse van de toegevoegde waarde, internationale en interregionale handelsstromen van de Belgische gewesten en de inputstructuur van de Belgische hoofdbedrijfstakken.
De eigenlijke input-outputanalyse berekent de productie- en inkomensmultiplicatoren van de finale vraag, de directe en indirecte tewerkstelling en de tewerkstellingsmultiplicatoren in de verschillende Vlaamse bedrijfstakken. Op basis van de Hypothetical Extraction Method (HEM) tot slot wordt de bijdrage geschat van individuele bedrijfstakken tot de Vlaamse (en Belgische) economie.
Lees het rapport

Oprichting VARIO

allerlei iconen over economie en wetenschap

De SERV formuleert een aantal bedenkingen bij het ontwerpbesluit dat de oprichting van de nieuwe Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) regelt.
Eerst en vooral meent de SERV dat de ruime taakstelling van de VARIO een risico inhoudt op onnodig dubbel werk en overlap. De SERV vraagt daarom (i) een goede afstemming en complementariteit met andere relevante adviesraden en comités, (ii) dat de VARIO zich uitsluitend en proactief buigt over vraagstukken met betekenis op de lange(re) termijn en (iii) dat de inhoudelijke focus wordt beperkt tot het algemeen strategisch beleid voor wetenschappelijk onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie (d.i. innovatie in ruime zin).
Lees het advies

Overheid ondernemer-investeerder

drie plantjes van klein naar groot die uit stapeltjes munten groeien

Vlaamse investeringsmaatschappijen zoals PMV, LRM en VPM, spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van onze economie. Ze investeren grote sommen overheidsgeld, volgens SERV-berekening voor 385 mln. aan financiële vaste activa in 2013. Daarom vinden de sociale partners in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) het vanzelfsprekend dat deze instellingen transparant en binnen een duidelijke overheidsvisie werken met focus op belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Om dat mogelijk te maken vragen de sociale partners o.a. dat de actieradius van deze investeringsmaatschappijen duidelijker omlijnd wordt, de focus op bedrijven in Vlaanderen ligt en de selectie van bestuurders gebeurt op basis van hun expertise. Tot slot stellen de sociale partners voor om een jaarlijks gedetailleerd rapport van de realisaties op te leggen, zoals ook beursgenoteerde bedrijven moeten doen.
Lees het advies

 

Ook gevonden inMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie