Zoek in de publicaties

Publicaties

- 21/02/2017

Federaal Minister van Energie, leefmilieu en duurzame ontwikkeling, mevrouw Marie Christine Marghem, heeft de FRDO en de gewestelijke overlegorganen die waarnemend lid zijn van de Raad (SERV, Minaraad, CESW, CWEDD, CES-ESR, CREBC-CLBHG) om advies gevraagd over het ontwerp van Belgisch Nationaal Adaptatieplan 2016-2020. Het Belgisch Nationaal Adaptatieplan 2016-2020 beschrijft in het kort de verwachte gevolgen van de klimaatverandering in België en de impact ervan op verschillende kwetsbare sectoren, het geeft een overzicht van de belangrijkste bestaande en lopende gewestelijke en federale initiatieven met betrekking tot de klimaatadaptatie en het identificeert 11 gecoördineerde acties die op nationaal vlak moeten worden ondernomen om het adaptatiebeleid van de verschillende actoren efficiënter te maken.

- 13/02/2017

In het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen blijven visievorming en operationele doelstellingen dode letter als ze niet worden gesteund door een coherent en efficiënt realisatiegericht instrumentarium. De SERV is van oordeel dat in de eerste plaats het bestaande instrumentarium op haar operationaliseringsmerites moet worden beoordeeld. Waar nodig en mogelijk, dienen bestaande instrumenten in functie van die harmonisering te worden bijgestuurd en aangepast. Pas als er bij de implementatie van de uitvoeringsprocessen leemtes ontdekt worden, moeten nieuwe, realisatiegerichte instrumenten worden uitgewerkt. Vrijwaring van de rechten is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

- 06/02/2017

lesgever legt uit aan een electriciteitspanelHet onderwijsdecreet XXVII maakt het mogelijk dat meerderjarige leerlingen via een brugproject kunnen instappen in Leren en Werken. Nog in Leren en Werken wordt differentiatie in de vorm van versnelling of remediëring via flexibele, individuele leertrajecten mogelijk. Beide maatregelen bieden volgens de raad bijkomende kansen op een geslaagd alternerend traject en kunnen de ongekwalificeerde uitstroom tegen gaan. Aansluitend bij een maatregel m.b.t. het Duaal Leren stelt de raad dat voor de 19 nieuwe standaardtrajecten die zullen kunnen opstarten in 2017-2018 dezelfde incentives voorzien moeten worden als bij opleidingen georganiseerd onder het proefproject. Dit engagement vraagt immers een grote inspanning voor onderwijsinstellingen en ondernemingen.

- 30/01/2017

papieren gezin, miniatuur houten huisje en een pot met munten erinHet huidige ontwerpdecreet maakt enkele scherpe keuzes over de taakverdeling tussen de operationele EVA en Kind&Gezin als regisseur, de taken en vergunningsvoorwaarden voor de private uitbetalingsactoren en de verhouding tussen de publieke en private uitbetalingsactoren.

Volgens de SERV is het concurrentieel speelveld voor publieke en private uitbetalingsactoren ongelijk verdeeld. De raad beargumenteert dat daarom bepaalde fundamentele aanpassingen nodig zijn.

Verder vraagt de SERV beperkte bijsturingen, verduidelijking of aandacht bij de operationalisering voor het governancekader, de vergunningsvoorwaarden, de implicaties voor de gezinnen en de eindselectie van de kinderbijslagfondsen.

- 30/01/2017

volwassen personen op de schoolbankenMet dit decreet over het landschap krijgt de hervorming van het volwassenenonderwijs verder vorm. De betrachting van de vernieuwingen is om het volwassenenonderwijs slagkrachtiger en zichtbaarder te maken. Dit moet bijdragen aan een meer kwaliteitsvolle werking zodat cursisten volledige trajecten kunnen doorlopen, infrastructuur beter benut wordt, er meer kansen zijn voor professionalisering van personeel en de bestuurskracht van het management verhoogt (cfr. Memorie van Toelichting).

- 26/01/2017

man legt hand op schouder van verpleegkundige die met haar beide handen voor het gezicht zit.In 2016 had 51% van de werknemers op de Vlaamse arbeidsmarkt een job die het kwaliteitslabel ‘werkbaar werk’ meekrijgt. Dat blijkt uit de Vlaamse werkbaarheidsmonitor die de Stichting Innovatie & Arbeid zopas opleverde, op basis van een peiling bij 12.000 werknemers. Na een geleidelijke verbetering in het voorbije decennium, valt de werkbaarheidsgraad terug op het peil van 2004.

- 23/01/2017

vergrootglas op boekDe SERV apprecieert dat de Vlaamse Regering streeft naar een coherent overheidstoezicht binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De voorgestelde harmonisering legt sterk de nadruk op de vormgeving van de inspectie en de rechten van de inspecteurs. De rechten en plichten van gebruikers en aanbieders zijn nog onvoldoende gewaarborgd. De SERV vraagt ook om meer ruimte te creëren voor dialoog en overleg in het inspectieproces. De SERV benadrukt ook dat het belangrijk is om bepalingen rond de evaluatie van de regelgeving op te nemen en verwijst hiervoor naar eerdere SERV-initiatieven die hiervoor de krijtlijnen uittekenen.

- 23/01/2017

gestilleerde afbeelding van 2017Dit SERV-werkprogramma 2017 biedt inzicht in de projecten en activiteiten die de SERV in 2017 op het vlak van het sociaal overleg, in zijn functies als strategische adviesraad (SAR), de advisering over het begrotingsbeleid en het onderzoek in Stichting Innovatie & Arbeid wil verrichten. Om de link te verduidelijken met de Commissie Diversiteit en de Commissie Sociale Economie, is ook de planning van deze Commissies opgenomen.

- 18/01/2017

rekenmachine op eurobiljetten en euromuntenIn hun jaarlijkse evaluatie van de ingediende Vlaamse begroting pleiten de sociale partners binnen de SERV voor meer overheidsinvesteringen. Er ontstaat investeringsruimte omdat de begroting geen rekening meer moet houden met de negatieve impact van oude financieringsconstructies die vroeger buiten de begroting bleven. De SERV is voorstander van deze stimulans als de investeringen aan economische en maatschappelijke criteria voldoen. De Vlaamse overheidsinvesteringen zijn naar internationale normen bescheiden en zulkeinvesteringen kunnen de economische groei positief beïnvloeden.

- 16/01/2017

Jongeman sleutelt aan onderkant autoDe SERV stelt zich vragen bij het voornemen van de Vlaamse regering om drie van de vier deelprojecten van de jongerenbonus te laten uitdoven. Als de maatregel wordt afgeschaft, vraagt de SERV dat de regering een volwaardig alternatief voorziet. Niet alleen voor de 645 jongeren die door deze beslissing worden getroffen maar voor alle betrokkenen. De jongerenbonus richt zich tot jongeren onder de 30 die hoogstens over een diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs beschikken en vond zijn oorsprong in het Generatiepact. Sinds de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd voor deze maatregel. 

- 16/01/2017

Persoon met syndroom van Down werkt achter een computerGelet op de grote en stijgende vraag, wensen de sociale partners dat het maximale contingent activeringsbegeleidingen wordt ingevuld en dus zeker niet verlaagd ten aanzien van het aantal activeringsbegeleidingen in 2016 (1250). Toch zullen er nog niet-werkende werkzoekenden met een medische, mentale, psychische en/of psychiatrische problematiek en advies activeringsbegeleiding uit de boot vallen. Gezien het beperkte aantal plaatsen en de beperkte doorstroom vanuit activeringszorg naar de arbeidsmarkt, maken de sociale partners zich zorgen over waar deze mensen terecht kunnen. We vragen u en de Vlaamse Regering om de vinger aan de pols te houden en hierrond initiatieven te nemen.  In dat kader vragen de sociale partners een stand van zaken van de geplande

- 23/12/2016

De SERV neemt akte van het principeakkoord tussen de sectorale werkgeversorganisaties en het beleid (minister, departement WSE en de VDAB) en het  maatwerkbesluit bis. De oplossing die hier overeengekomen is, moet de nodige juridische rust en een toekomstperspectief voor het collectieve maatwerk brengen. Het verhaal van maatwerk is daarmee echter nog niet af. De SERV hecht er belang aan dat in het verdere traject alle sociale partners actief betrokken en degelijk geïnformeerd worden op de verschillende relevante overlegniveaus. In het bijzonder moet de Vlaamse Regering duidelijkheid scheppen over de middelen die ter beschikking zullen worden gesteld voor de harmonisatieoefening in de sector.

- 19/12/2016

De SERV werd op 24 november 2016 gevraagd om een advies uit te brengen over het ontwerp van decreet tot wijziging en optimalisatie van het wapenhandeldecreet van 15 juni 2012.

De sociale partners konden in dit dossier niet tot een consensus komen.

Voor de verschillende standpunten kan je contact opnemen met:

Vincent Thoen VOKA
Gilles Vandorpe UNIZO
Kristel De Roy Verso
Rudi Gotzen BB
Pieter Baert ACLVB
Koen Repriels ACV

Ook gevonden inMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie