Zoek in de publicaties

Publicaties

- 18/01/2017

rekenmachine op eurobiljetten en euromuntenIn hun jaarlijkse evaluatie van de ingediende Vlaamse begroting pleiten de sociale partners binnen de SERV voor meer overheidsinvesteringen. Er ontstaat investeringsruimte omdat de begroting geen rekening meer moet houden met de negatieve impact van oude financieringsconstructies die vroeger buiten de begroting bleven. De SERV is voorstander van deze stimulans als de investeringen aan economische en maatschappelijke criteria voldoen. De Vlaamse overheidsinvesteringen zijn naar internationale normen bescheiden en zulkeinvesteringen kunnen de economische groei positief beïnvloeden.

- 16/01/2017

Jongeman sleutelt aan onderkant autoDe SERV stelt zich vragen bij het voornemen van de Vlaamse regering om drie van de vier deelprojecten van de jongerenbonus te laten uitdoven. Als de maatregel wordt afgeschaft, vraagt de SERV dat de regering een volwaardig alternatief voorziet. Niet alleen voor de 645 jongeren die door deze beslissing worden getroffen maar voor alle betrokkenen. De jongerenbonus richt zich tot jongeren onder de 30 die hoogstens over een diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs beschikken en vond zijn oorsprong in het Generatiepact. Sinds de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd voor deze maatregel. 

- 16/01/2017

Persoon met syndroom van Down werkt achter een computerGelet op de grote en stijgende vraag, wensen de sociale partners dat het maximale contingent activeringsbegeleidingen wordt ingevuld en dus zeker niet verlaagd ten aanzien van het aantal activeringsbegeleidingen in 2016 (1250). Toch zullen er nog niet-werkende werkzoekenden met een medische, mentale, psychische en/of psychiatrische problematiek en advies activeringsbegeleiding uit de boot vallen. Gezien het beperkte aantal plaatsen en de beperkte doorstroom vanuit activeringszorg naar de arbeidsmarkt, maken de sociale partners zich zorgen over waar deze mensen terecht kunnen. We vragen u en de Vlaamse Regering om de vinger aan de pols te houden en hierrond initiatieven te nemen.  In dat kader vragen de sociale partners een stand van zaken van de geplande

- 23/12/2016

De SERV neemt akte van het principeakkoord tussen de sectorale werkgeversorganisaties en het beleid (minister, departement WSE en de VDAB) en het  maatwerkbesluit bis. De oplossing die hier overeengekomen is, moet de nodige juridische rust en een toekomstperspectief voor het collectieve maatwerk brengen. Het verhaal van maatwerk is daarmee echter nog niet af. De SERV hecht er belang aan dat in het verdere traject alle sociale partners actief betrokken en degelijk geïnformeerd worden op de verschillende relevante overlegniveaus. In het bijzonder moet de Vlaamse Regering duidelijkheid scheppen over de middelen die ter beschikking zullen worden gesteld voor de harmonisatieoefening in de sector.

- 19/12/2016

De SERV werd op 24 november 2016 gevraagd om een advies uit te brengen over het ontwerp van decreet tot wijziging en optimalisatie van het wapenhandeldecreet van 15 juni 2012.

De sociale partnerskonden in dit dossier niet tot een consensus komen.

Voor de verschillende standpunten kan je contact opnemen met:

Vincent Thoen VOKA

Gilles Vandorpe UNIZO

Kristel De Roy Verso

Rudi Gotzen BB

Pieter Baert ACLVB

Koen Repriels ACV

- 19/12/2016

Vlaamse vlag aan het Boudewijngebouw in BrusselHet groenboek bestuur bevat volgens de SERV talrijke goede voorstellen om het functioneren van de Vlaamse overheid te verbeteren. Maar de SERV heeft ook heel wat kritiek.

Belangrijke discussies zijn nog onderbelicht in het groenboek. Dat geldt voor thema’s zoals de digitalisering, de bestuurlijke organisatie van de Vlaamse overheid, de rol en het functioneren van de kabinetten en de Vlaamse Regering. Ook de link met de overheidsmiddelen, het personeel als hefboom voor een slagkrachtige overheid en het belang van culturele factoren komen te weinig aan bod.

De meeste voorstellen rond ‘gedragen overheid’ zijn ondermaats. Kwaliteitsvolle betrokkenheid moet voorop staan, niet een voorkeur voor internetconsultaties. Wat de strategische adviesraden betreft, vindt de SERV

- 19/12/2016

Deze nota geeft een chronologisch overzicht van de recente SERV-advisering inzake tijdelijke werkervaring en bundelt de krachtlijnen uit deze adviezen.

Zowel het Banenpact als een aantal recente SERV-adviezen gingen in op het thema Tijdelijke werkervaring. De Vlaamse sociale partners spraken zich onder meer uit over de doelgroep, de duurtijd, de toeleiding, de begeleiding en de incentives bij een traject tijdelijke werkervaring. Ook werd een gezamenlijke visie over de inkanteling van art.60§7/art.61 en over de hervorming van het PWA-system uitgestippeld.

De adviezen werden ter info ook achteraan in de nota opgenomen.

Het betreft:

­        Banenpact, Akkoord Vlaamse sociale partners (ABVV, ACLVB, ACV, Boerenbond, Unizo, Voka), Brussel, 21 oktober 2015;

­        SERV, Advies Conceptnota Tijdelijke werkervaring, Brussel, 30 november 2015;

­      

- 14/12/2016


Man in rolstoel aan bureauMensen met een beperking moeten zoveel mogelijk aan de slag op de reguliere arbeidsmarkt. Om dit te stimuleren, ondertekenden de Vlaamse Regering, de sociale partners, het Gebruikersoverleg Handicap & Arbeid en de VDAB vandaag een engagementsverklaring. De Commissie Diversiteit van de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) ijvert al lang voor een verhoogde werkzaamheidsgraad van personen met een arbeidsbeperking en voor een gelijke behandeling van deze groep. Deze engagementsverklaring is dan ook een belangrijke stap om mensen met een beperking meer perspectief te geven op werk.

 

Lees het persbericht

- 12/12/2016

oudere man met formulieren CV in de hand​De SERV is tevreden dat er een aanwervingsstimulans voor langdurig werkzoekenden komt na of los van het volgen van een traject tijdelijke werkervaring.

De SERV neemt akte van de invulling van de stimulans zoals voorgesteld in het BVR, alsook van het feit dat het voorstel van de sociale partners inhoudelijk niet wordt gevolgd. DE SERV stelt dat

- 12/12/2016

wijnhandelaar neemt een fles uit een rekIn 2016 registreert de monitor 50,7% werkbare jobs bij zelfstandige ondernemers. Sinds 2007, het ijkpunt, is er een stijging met 3 procentpunt. De werkbaarheidscijfers lopen licht achter op het uitgestippelde groeipad van het Pact 2020.

- 06/12/2016

foto van de voorpagina van het Belgsich StaatsbladDe Vlaamse regelgeving moet innovatievriendelijker en toekomstbestendiger. Veel bestaande regelgeving sluit niet langer aan bij de huidige uitdagingen en ontwikkelingen, en regelgeving aanpassen gaat traag. Dat is steeds meer een probleem. Er is een andere werkwijze en een andere vorm van regulering nodig. Dat zegt de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen in drie nieuwe adviezen over betere regelgeving.

Meer informatie over de drie adviezen vind je hier

- 28/11/2016

foto van een leerkracht in een klas met leerlingenHet eindtermendebat beroert veel burgers. Bewijs hiervan is het enthousiasme voor en de betrokkenheid bij de campagne Van LeRensbelang? Er is nog veel overleg nodig op verschillende fora om tot een gedragen visie en een werkbare architectuur voor de eindtermen te komen. In zijn advies onderstreept de SERV dat onderwijs breed vormend moet zijn. De raad schuift enkele voorwaarden naar voren voor sterke eindtermen.

- 25/11/2016

zicht op een klas, vooraan in beeld de arm van de leerkracht die met een stift op zijn bureau wijstOp 23 november bereikten de Vlaamse werkgevers en werknemers een akkoord over opleiding en vorming voor mensen in loondienst. De zesde staatshervorming geeft hen voortaan die bevoegdheid. En die grijpen ze volop aan om de voorzieningen voor vorming en opleiding waar nodig nog kwalitatiever, effectiever en efficiënter te maken. Goed nieuws voor de economie. Doorlopend bijgeschoolde werknemers zijn immers veel weerbaarder en kunnen beter mee met de nieuwste evoluties op de werkvloer. Ze zijn ook van onschatbare waarde voor hun werkgevers, waarmee ze de enorme uitdagingen op vlak van technologie, concurrentie, nieuwe klantenverwachtingen, en zoveel meer, moeten aangaan. Een win-win voor iedereen. In het zopas gesloten

Ook gevonden inMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie