Zoek in de publicaties

Publicaties

- 13/03/2017

Met 54,4% van de werknemers met een werkbare job scoort de zorg- en welzijnssector in 2016 nog steeds boven het Vlaamse arbeidsmarktgemiddelde. Sinds 2010 gaat de sector er echter op achteruit. Toen werd nog een werkbaarheidsgraad van 60% opgetekend. Vooral de toename van werkdruk- en stressproblemen is hiervoor verantwoordelijk. In de rusthuizen tekent deze evolutie zich het scherpst af.

- 27/02/2017

De Vlaamse Regering kiest voor een eerder beperkte modernisering van het secundair onderwijs. Zo blijven de ‘oude’ onderwijsvormen ASO, KSO, TSO en BSO behouden. De matrix zorgt voor meer transparantie in het onderwijsaanbod door de reductie van studierichtingen en de ordening ervan in acht studiedomeinen en volgens finaliteit (doorstroomgericht, arbeidsmarktgericht en een dubbele finaliteit). Op een aantal doelstellingen voor de modernisering kan sterker ingezet worden. 

- 27/02/2017

Met dit voorontwerp van decreet wil de Vlaamse Regering een aantal bepalingen inzake het beleidsdomein WSE en in verbend met de zesde staatshervorming regelen. In zijn advies gaat de SERV in op de bepalingen inzake het taaldecreet, het dienstenchequesysteem, de RSZ-korting jongeren en de Adviescommissie Uitzendactiviteiten. De SERV uit verder zijn positieve appreciatie over de transparante onderbouw van het regelgevingsdossier.

De SERV adviseert de toelating om enkel een factuur op te maken in één van de drie landstalen of het Engels. De SERV adviseert om vast te houden aan een periodieke evaluatie van het dienstenchequesysteem. De sociale partners nemen akte van de decretale verankering van de praktijktest in dienstencheque-ondernemingen, maar werkgevers- en werknemersorganisaties hebben een verschillende appreciatie ervan. De SERV kan er mee instemmen dat de borgsom voor nieuwe dienstencheque-ondernemingen tijdelijk wordt geblokkeerd. De SERV heeft vragen bij de rechtszekerheid voor de

- 27/02/2017

De sociale partners en de vertegenwoordigers van de kansengroepen vragen nog steeds om de evolutie van personen met een buitenlandse herkomst op basis van de Vesoc-definitie op te volgen. Ook de beleidsfocus, inclusief het streefcijfer, moet zich op deze groep richten.

De SERV en de Commissie Diversiteit wensen echter vooral te benadrukken dat er meer gebruik moet worden gemaakt van stages en voorbehouden betrekkingen om kansengroepen te laten instromen. Ten tweede zou de opleiding diversiteit en een opleiding over redelijke aanpassingen verplicht moeten zijn voor leidinggevenden en het personeel van de dienst Rekrutering & Selectie, HR-medewerkers en voor de externe selectoren. Tenslotte zouden er praktijktesten voor selectie en werving bij de

- 21/02/2017

Federaal Minister van Energie, leefmilieu en duurzame ontwikkeling, mevrouw Marie Christine Marghem, heeft de FRDO en de gewestelijke overlegorganen die waarnemend lid zijn van de Raad (SERV, Minaraad, CESW, CWEDD, CES-ESR, CREBC-CLBHG) om advies gevraagd over het ontwerp van Belgisch Nationaal Adaptatieplan 2016-2020. Het Belgisch Nationaal Adaptatieplan 2016-2020 beschrijft in het kort de verwachte gevolgen van de klimaatverandering in België en de impact ervan op verschillende kwetsbare sectoren, het geeft een overzicht van de belangrijkste bestaande en lopende gewestelijke en federale initiatieven met betrekking tot de klimaatadaptatie en het identificeert 11 gecoördineerde acties die op nationaal vlak moeten worden ondernomen om het adaptatiebeleid van de verschillende actoren efficiënter te maken.

- 13/02/2017

In het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen blijven visievorming en operationele doelstellingen dode letter als ze niet worden gesteund door een coherent en efficiënt realisatiegericht instrumentarium. De SERV is van oordeel dat in de eerste plaats het bestaande instrumentarium op haar operationaliseringsmerites moet worden beoordeeld. Waar nodig en mogelijk, dienen bestaande instrumenten in functie van die harmonisering te worden bijgestuurd en aangepast. Pas als er bij de implementatie van de uitvoeringsprocessen leemtes ontdekt worden, moeten nieuwe, realisatiegerichte instrumenten worden uitgewerkt. Vrijwaring van de rechten is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

- 06/02/2017

lesgever legt uit aan een electriciteitspanelHet onderwijsdecreet XXVII maakt het mogelijk dat meerderjarige leerlingen via een brugproject kunnen instappen in Leren en Werken. Nog in Leren en Werken wordt differentiatie in de vorm van versnelling of remediëring via flexibele, individuele leertrajecten mogelijk. Beide maatregelen bieden volgens de raad bijkomende kansen op een geslaagd alternerend traject en kunnen de ongekwalificeerde uitstroom tegen gaan. Aansluitend bij een maatregel m.b.t. het Duaal Leren stelt de raad dat voor de 19 nieuwe standaardtrajecten die zullen kunnen opstarten in 2017-2018 dezelfde incentives voorzien moeten worden als bij opleidingen georganiseerd onder het proefproject. Dit engagement vraagt immers een grote inspanning voor onderwijsinstellingen en ondernemingen.

- 30/01/2017

papieren gezin, miniatuur houten huisje en een pot met munten erinHet huidige ontwerpdecreet maakt enkele scherpe keuzes over de taakverdeling tussen de operationele EVA en Kind&Gezin als regisseur, de taken en vergunningsvoorwaarden voor de private uitbetalingsactoren en de verhouding tussen de publieke en private uitbetalingsactoren.

Volgens de SERV is het concurrentieel speelveld voor publieke en private uitbetalingsactoren ongelijk verdeeld. De raad beargumenteert dat daarom bepaalde fundamentele aanpassingen nodig zijn.

Verder vraagt de SERV beperkte bijsturingen, verduidelijking of aandacht bij de operationalisering voor het governancekader, de vergunningsvoorwaarden, de implicaties voor de gezinnen en de eindselectie van de kinderbijslagfondsen.

- 30/01/2017

volwassen personen op de schoolbankenMet dit decreet over het landschap krijgt de hervorming van het volwassenenonderwijs verder vorm. De betrachting van de vernieuwingen is om het volwassenenonderwijs slagkrachtiger en zichtbaarder te maken. Dit moet bijdragen aan een meer kwaliteitsvolle werking zodat cursisten volledige trajecten kunnen doorlopen, infrastructuur beter benut wordt, er meer kansen zijn voor professionalisering van personeel en de bestuurskracht van het management verhoogt (cfr. Memorie van Toelichting).

- 26/01/2017

man legt hand op schouder van verpleegkundige die met haar beide handen voor het gezicht zit.In 2016 had 51% van de werknemers op de Vlaamse arbeidsmarkt een job die het kwaliteitslabel ‘werkbaar werk’ meekrijgt. Dat blijkt uit de Vlaamse werkbaarheidsmonitor die de Stichting Innovatie & Arbeid zopas opleverde, op basis van een peiling bij 12.000 werknemers. Na een geleidelijke verbetering in het voorbije decennium, valt de werkbaarheidsgraad terug op het peil van 2004.

Ook gevonden inMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie