Letterwoordenlijst SERV

AAP

Assisterend Academisch Personeel (bv. In universiteiten)

ABM

Adviesbureau Marketing en Onderzoek

ABVV

Algemeen Belgisch Vakverbond

ABVV-Textiel, Kleding en Diamant

Groepeert de arbeiders uit de textiel, kleding, wasserijen, terugwinning van lompen, kleermakers, vlasbereiding, leerlooierij, industriële en ambachtelijke fabricage van bontwerk, distributieondernemingen kleding en textiel, diamantnijverheid.

AC

Algemene Centrale (ABVV)

ACLVB

Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België

ACOD

Algemene Centrale der Openbare Diensten (ABVV)

ACTIRIS

Samentrekking van Actief en IRIS, arbeidsbemiddelingsorganisatie van het Brussels Gewest

ACV

Algemeen Christelijk Vakverbond van België

ACV- Bouw en Industrie

Algemeen Christelijk Vakverbond – beroepscentrale hout, bouw en diverse industrieën

ACV- Energie Chemie

Verdedigt de belangen van arbeiders en arbeidsters uit de mijnnijverheid, de petroleumsector, de sector gas en elektriciteit, de chemische sector, de ledersector en van de kappers en schoonheidsspecialisten.

ACV- METEA

Fusie ACV Metaal en ACV Textura

ACV- Transcom

ACV-centrale– Transport en Communicatie. Vervangt de CVCC (Centrale voor Communicatie en cultuur) en de CVD (Centrale voor Vervoerarbeiders en Diamantarbeiders) die beide werden ontbonden. Voorheen BGDA: Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling .

ACV-Voeding en Diensten

Verdedigt de belangen van arbeiders en arbeidsters uit de voedingsnijverheid en handel in voedingswaren, schoonmaak en ontsmettingsnijverheid, tuin-, land- en bosbouw, horeca (ook voor bedienden en kaderleden), filmbedrijf, huispersoneel, grootwarenhuizen, bewakingsdiensten, huisbewaarders. Ook arbeiders/arbeidsters uit het vrij onderwijs, banken en de socio-culturele sector kunnen rekenen op ACV-Voeding en Diensten.

ACW

Algemeen Christelijk Werknemersverbond; koepel van christelijke werknemersorganisaties

ADMB

Dienstengroep voor ondernemers, bouwbedrijven, zelfstandigen en particulieren

ADMI-ALR-LRB

Administraties Lokale en Regionale Besturen (ABVV)

ADSEI

Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

AEQUITAS FV

Vereniging van Binnenvaartondernemers

AGHA

Antwerpse Gemeenschap voor de Haven

AGION

Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs

AGIV

Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

AGORIA

Multisectorfederatie van de technologische industrie

AGRIV

Vereniging voor Agro-industrie in Vlaanderen

AKAL

Aannemerskollektief voor Kabel - en Leidingleggers

AlnB

Associatie van interieurarchitecten van België

AMiO

Administraties Ministeries-Overheidsdiensten (ABVV)

AMO

Arbeidsmarktobservatorium

ANIZOO

Vereniging van Dierenhandelaars

ANPCB

Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden

ANRE

Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie van de Administratie Economie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

AOB

Adviesbureau voor Opleiding en Beroep

APA

Algemeen Plan van Aanleg

APB

Algemene Pharmaceutische Bond

APKB

Algemene Principes Koninklijk Besluit

APOOB

Algemene Professionele Opticiens- en Optometristenbond van België

AQUA BELGICA

Belgische Federatie voor Waterbehandeling

ARAB

Algemene Reglementering i.v.m. de Arbeidsbescherming

ASO

Algemeen Secundair Onderwijs

ATB

Arbeidstraject Begeleiding personen met een handicap

ATP

Administratief en Technisch Personeel in onderwijs

AVBS

Algemeen Verbond der Belgische Siertelers

AWP

Algemeen Waterzuiveringsprogramma

AWV

Agentschap Wegen en Verkeer

AWW

Algemeen Welzijnswerk

AXXON

Kwaliteitszorg in Kinesitherapie

B2B

Business to business

BAFO

Best and Final Offers

BAM

Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel

BAMA

Bachelor en master in het hoger onderwijs

BAN

Business angel netwerk

BAS

Bedrijfsadviessysteem

BB

Boerenbond

BBB

Beter Bestuurlijk Beleid

BBF&W

De FitnessOrganisatie

BBL

Bond Beter Leefmilieu

BBM

Bureau voor Bedrijfsadvies en Marketing

BBP

Bijzonder Bestemmingsplan

BBP

Bruto Binnenlands Product

BBT

Best Beschikbare Technieken

BBTK

Bond der Bedienden, Technici en Kaders van België (ABVV)

BCD

Beroepsfederatie van ComputerDealers

BDBH

Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel

BEA

Belgian Entertainment Association, beroepsfederatie van de Belgische games-, muziek- en video-industrie

BEA

Budget voor Economisch Advies

BeCA

Belgian Cockpit Association

BELBAG

Belgische Federatie van Grind- en Zandbaggerwerken

BELGAPOM

Belgische Aardappelhandel en -Verwerking

BEMEFA

Beroepsvereniging van Mengvoederfabrikanten

BENELUX

België, Nederland en Luxemburg

BESKO

Beroepsvereniging voor bio-esthetiek en kosmetologie

BEV

Betaald Educatief Verlof

BEV

Beperkt eenrichtingsverkeer

BEVEKA

Belgisch Verbond van de Kaashandel

BFEC

Belgium Flanders Exchange Center

BFF

Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk

BFG

Belgische Federatie Groenvoorzieners

BIBF

Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten

BIS

Begeleid Individueel Studeren

BIV

Belasting op in verkeersstelling

BIV

Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars

BIVV

Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid

BJB

Bijzondere Jeugdbijstand

BKO

Buitenschoolse Kinderopvang

BKV

Belgische Kamer der Verhuizers

BKVTF

Belgische Kamer van Vertalers, Tolken en Filologen

BLEU

Belgisch Luxemburgse Economische Unie

BLO

Buitengewoon Lager Onderwijs

BLOSO

Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie

BM-ers

Bestaansminimumtrekkers

BMW

Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid

BNCTO

Brussels Nederlandstalig Comité voor Tewerkstelling en Opleiding

BNP

Bruto Nationaal Product

BOF

Bijzonder Onderzoeksfonds

BOFAS

Bodemsaneringsfonds voor tankstations

BOUWUNIE

Unie van het KMO bouwbedrijf

BPA

Bijzonder Plan van Aanleg

BRAFCO

Belgische Federatie der Brandstofhandelaars

BRK

Beroepsvereniging voor Conservators-Restaurateurs

BRP

Bruto Regionaal Product

BSO

Beroepssecundair Onderwijs

BTB

Belgische Transportarbeidersbond (ABVV)

BTTB

Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers

BTV

Belgische Tuincentra Vereniging

BTW

Belasting op de Toegevoegde Waarde

BULO

Buitengewoon Lager Onderwijs

BUSO

Buitengewoon Secundair Onderwijs

BVB

Belgische Vereniging van Banken

BVBO

Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen

BVS

Beroepsvereniging van de Vastgoedsector

BVTL

Belgische Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten

BVV

Belgische Vereniging voor Gespecialiseerde Voetverzorgers

BVVO

Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen

BW

Beschutte werkplaats

BWM

Begeleidingscel Werkgelegenheid Migranten

CAG

College van ambtenaren-generaal

CAO

Collectieve Arbeidsovereenkomst

CAW

Centra voor Algemeen Welzijnswerk

CBB

Confederatie der Brouwerijen van België

CBL

Cross-Border Lease

CBO

Centrum voor Beroepsopleiding

CCEG

Controlecomité voor Elektriciteit en Gas

CCGZ

Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg

CCW

Conféderation Construction Wallonne

CDO

Centrum voor deeltijds onderwijs

Centrale van de Voeding-Horeca-Diensten

Verenigt alle arbeiders en arbeidsters uit de industrie en de voedingshandel en de werknemers uit de Horeca en de Diensten, ABVV-beroepscentrale

CEPRO

Centrum voor Productontwikkeling

CES

Centrum voor Economische Studiëen

CESI

Confédération Européenne des Syndicats Indépendants (Europese Confederatie van Onafhankelijke Vakbonden)

CESRW

Conseil Economique et Social de la Région Wallonne

CEVORA

Centrum voor Vorming en Opleiding van het Aanvullend Paritair comité van de bedienden

CGKR

Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding

CGVB

Centrum voor Gespecialiseerde Voorlichting bij Beroepskeuze

CIB

Centrum voor Industrieel Beleid

CIB-Vlaanderen

Confederatie van Immobiliëngroepen – Vlaanderen

CIG

Centrum voor Integrale Gezinszorg

CIP

Centrum voor Informatieverstrekking en Promotie voor de KMO

CITES

Convention on International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna

CKG

Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning

CLB

Centra voor Leerlingenbegeleiding

CLB

Nationale Centrale voor Kleine en Middelgrote Levensmiddelenbedrijven

CLG

Centrum voor Levens- en Gezinsvragen

CLSB

Coördinatiecentrum voor Liberaal Socio –cultureel Beleid

CMB

Centrale der Metaalindustrie van België (ABVV)

CNOC

Commissie voor de Normalisatie van de Openbare Comptabiliteit

COBELPA

Vereniging der Belgische fabrikanten van Papierdeeg, Papier en Karton

COBEREC

Confederatie van de Belgische Recuperatie

COBOT

Centrum voor Opleiding, Bij – en Omscholing voor de Textiel – en Breigoednijverheid

COBRA

Competentie en Beroepenrepertorium voor de Arbeidsmarkt

COC

Christelijke Onderwijs Centrale

COGECA

Comité van de landbouwcoöperaties van de Europese Gemeenschap

Comé

Competent in Engagement (vormingsdienst ACLVB)

COSTA

Conferentie over de Staatshervorming

COV

Christelijk Onderwijzersverbond

CPB

Comité voor Preventie en Bescherming op het werk

CPOS

Centrum voor Pedagogische Opleidingen en Studiën

CPW

Coördinatiepunt Wegenwerken

CRAB

Centraal Referentieadressenbestand

CRB

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

CREG

Commissie voor Regulering van Elektriciteit en Gas

CRM

Customer Relationship Management

CSB

Centrum voor Sociaal Beleid

CSPO

Confederatie van Social –Profit Ondernemingen

CVD

Centrum voor Deeltijdse Vorming

CVK

Centrum voor Kadervorming van het VSOA

DA(E)B

Diensten van Algemeen (Economisch)Belang

DABM

Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid

DAC

Derde Arbeidscircuit

DAM

Duurzame Antwerpse Mobiliteit

DAV

Dienst Administratieve Vereenvoudiging

DBFM

Design Build Finance Maintain

DBO

Dienst Beroepsopleiding

DBSO

Deeltijds Buitengewoon Secundair Onderwijs

DFN

Duitsland – Frankrijk – Nederland

DG MOVE

Directoraat-Generaal Mobiliteit (Europa)

DIB

Directe Investeringen in het Buitenland

DIGO

Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs

DIRV

Derde Industriële Revolutie in Vlaanderen

DIV

Dienst Investeren Vlaanderen

DIVA

Dienst Informatie Vorming en Afstemming (van de Vlaamse overheid)

DS

Dienst voor de Scheepvaart

DSRC

Dedicated Short Range Communication

DVM

Dynamisch Verkeersmanagement

DVO

Dienst voor Onderwijsontwikkeling

EAD

evenredige arbeidsdeelname

ECB

Europese Centrale Bank

ECR

Efficient Consumer Response

EDCTP

European and Developing Countries Clinical Trials Partnership

EDI

Electronic Data Interchange

EDP

Electronic Data Processing

EDRL

Europese Dienstenrichtlijn

EDU+

Sectorfonds voor de Groene Sectoren

EDUCAM

Opleidingscentrum van en voor de autosector en de metaalaanverwante sectoren

EFQM

European Foundation for Quality Management

EFRO

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

EGTS

Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking

EMAS

Europees Milieubeheers- en Milieu-auditsysteem

EMU

Europese Muntunie

EOR

Europese Ondernemingsraad

EPB

Energie Prestatieregelgeving en Binnenklimaat

EPQ

European Qualifications Framework

EPR

Energieprestatieregelgeving

ERSV

Economisch Regionaal Samenwerkingsverband

ESF

Europees Sociaal Fonds

ESF 3

Europees Sociaal Fonds : alles wat met HRM heeft te maken, opleiding voor werkzoekenden en werkenden

ESRBHG

Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

ESRF

European Synchroton Radiation Facilities

ESSENSCIA

Federatie van de chemische industrie en van life sciences

ET

Eindtermen

ETS

Emissions Trading Scheme: Europees handelssysteem voor broeikasgasemissierechten

EU

Europese Unie

EURES

European Employment Services

EVA

Extern Verzelfstandigd Agentschap

EVA-priv

Extern Verzelfstandigd Agentschap- privaatrechtelijk vormgegeven

EVA-pub

Extern Verzelfstandigd Agentschap –publiekrechtelijk vormgegeven

EVC

Erkennen van Verworven Competenties

EVV

Europees Vakverbond

FAB

Nationale Federatie der Beroepsautoscholen van België

FACAW

Federatie van Autonome centra voor Algemeen Welzijnswerk

FAST

Files Aanpakken door Snelle Tussenkomst

FBAA-VRA

Federatie van de Belgische Autobus – en Autocarondernemers en van de reisorganisatoren

FBB

Federatie van de Belgische Binnenscheepvaart

FBJ

Fonds voor Bijzondere Jeugdbijstand

FBT

Federatie van de Belgische Textielverzorging

FCBO

Car & Bus Opleiding vzw

FCUD

Fonds voor Collectieve Uitrusting en Diensten

FDBW

Federatie Diensten Begeleid Wonen

FDGG

Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg

FEBE

Federatie van de Betonindustrie

FEBEG

Federatie van de Belgische Electriciteits- en Gasbedrijven

FEBELCEM

Federatie van de Belgische Cementnijverheid

FEBELGRA

Federatie van de Belgische Grafische industrie

FEBEM

Federatie Belgische Milieubedrijven

FEBETRA

Federatie van Belgische transporteurs

FEBEV

Federatie van het Belgisch Vlees

FEBIAC

Belgische Federatie der Auto- en rijwielnijverheid

FEDELIN

Federatie voor speciaalzaken in Lingerie

FEDERAUTO

Belgische Confederatie van de Autohandel en –Reparatie en van Aanverwante Sectoren

FEDERGON

Federatie van partners voor werk

FEDETAB

Belgisch – Luxemburgse Federatie der Tabaksverwerkende Industrieën

FEDIEX

Verbond van Ontginnings- en Veredelingsbedrijven van onbrandbare gesteenten

FEDIS

Federatie van de Distributieondernemingen

FEDOZ

Federatie der Zelfstandige Doe het Zelfhandelaars

FEDUSTRIA

Belgische Federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie

FEE

Federatie Elektriciteit en Elektronica

FeMa

Koninklijke Belgische Federatie van Handelaars in Bouwmaterialen

FENAVIAN

Nationale federatie der fabrikanten van vleeswaren en vleesconserven

FETRA

Federatie der Papier- en Kartonverwerkende Bedrijven

FEVERMAT

Federatie voor Verhuur van Materialen en diensten

FEVIA

Federatie van de Voedingsindustrie

FeWeb

Federatie van Webontwikkelaars

FFEU

Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eénmalige Investeringsuitgaven

FFPE

Fédération de la fonction publique Européenne

FIGAS

Verbond der Gasnijverheid

FIOV

Fonds ter bevordering van het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen

FIT

Flanders Investment and Trade (of het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen)

FIVA

Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij – en Aquacultuursector

FLAG

Flemish Aerospace Group

FOCI

Fonds Culturele Infrastructuur

FOD

Federale Overheidsdienst

FONDSCHEM

Fonds ter bevordering van de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven van risicogroepen en bedienden in de scheikundige nijverheid

FOPAS

Fonds voor opleiding in de verzekeringssector

FOREM

Dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding van het Waalse Gewest

FOS

Federatie Onafhankelijke Seniorenzorg

FOST+

Fond de soutien pour le tri. Erkend organisme voor de uitvoering van de terugnameplicht voor huishoudelijk verpakkingsafval

FOVIG

Federatie van Ouderverenigingen en Gebruikersraden in Instellingen voor Personen met een Handicap

FPB

Federaal Planbureau

FRDO

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

FRESH TRADE

De Belgische Beroepsfederatie voor invoerders, uitvoerders en groothandelaars in fruit en groenten

FTE

Full-Time Equivalent

FTI

Flanders Technology International

FTI

Federatie van de Toeristische Industrie

FTML

Fonds voor tewerkstelling en opleiding in de metaalverwerkende nijverheid Limburg

FVB

Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid

FVF

Federatie voor Verzekerings- en Financiële Tussenpersonen

FVIB

Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen

FWO –Vlaanderen

Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen

FZBA

Federatie van Zelfstandige BankAgenten

GATT

General Agreement on Tariffs and Trade. Is vervangen door de WHO, de Wereldhandelsorganisatie.

GBC

Gemeentelijke Begeleidingscommissie

GBP

Gemeentelijk Bestemmingsplan

GDI

Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen

GECORO

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening

GEN

Gewestelijk Expresnet

GEN

Grote Eenheden Natuur

GENO

Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling

GESCO

Gesubsidieerde Contractueel

GEWOP

Gewestelijk Ontwikkelingsplan

Gft – afval

Groente -, fruit – en tuinafval

GGB

Geïntegreerde Gebiedsgerichte Benadering

GGO

Genetisch Gemodificeerde Organismen

GHA

Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

GIBO

Gespecialiseerde Individuele Beroepsopleiding

GIMV

Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen nv

GIPOD

Generiek Informatieplatform Openbaar Domein

GIS

Geografische Informatiesysteem

GMO

Gewestelijk Milieu –overleg

GNOP

Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan

GNSS

Global navigation by satellite systems

GO

Gemeenschapsonderwijs

GOB

Gespecialiseerde Opleidings--, Begeleidings- en Bemiddelingsdienst

GPBV

Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging

GPM

Global Presenteism Management

GPS

Global Positioning System

GRAFOC

Grafisch Opleidingscentrum

GRB

Groot Referentiebestand

GRIP

Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap – burgerrechtenorganisatie

Groene Kring

Beweging voor jonge land- en tuinbouwers

GRUP

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan

GSV

Staalindustrie Verbond

GTB

Gespecialiseerde Trajectbepalings- en begeleidingsdienst (vroegere 5 ATB-diensten gefusioneerd in één Vlaamse vzw)

GTL-Taxi

Nationale Groepering van ondernemingen met Taxi en Locatievoertuigen met chauffeur

GWS

Geautomatiseerd Waterbeheer en Scheepsvaartsturing

HACCP

Hazard Analysis for Critical Control Point

HBO

Hoger Beroepsonderwijs

HIVA

Hoger Instituut voor de Arbeid

HO

Hoger Onderwijs + universitair onderwijs

HoReCa-Vlaanderen

Federatie van de Hotel-, Restaurant-, Caféhouders en Aanverwanten van Vlaanderen

HRBB

Hoge Raad voor Binnenlands Bestuur

HRF

Hoge Raad voor Financiën

HRJU

Hoge Raad voor Juwelen en Uurwerken

HRM

Human Resources Management

HRW

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

HSO

Hoger Secundair Onderwijs

HST

Hoge Snelheidstrein

IAB

Internationaal Arbeidsbureau

IAB

Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

IAO

Internationale Arbeidsorganisatie. Zie ook ILO

IBA

Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater

IBBT

Interdisciplinair Instituut voor Breedbandtechnologie

IBF

Interdepartementaal Begrotingsfonds

IBO

Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming

IBO

Initiatieven Buitenschoolse Kinderopvang

IBOT

Individuele Beroepsopleiding met Taalondersteuning

IBR

Instituut der Bedrijfsrevisoren

ICB

Instituut voor Car en Bus

ICCM

Intercultureel Centrum voor Migranten

ICEM

Interdepartementale Commissie voor Etnisch culturele Minderheden

ICO

Intercultureel onderwijs

ICO

Indicator Competentiegerichte Ondernemingen

ICOM

Internationaal Centrum voor de Ontwikkeling van het Migratiebeleid

ICT

Informatie- en Communicatie Technologie

IDPB

Interne Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk

IEP

Instituut voor Economische Promotie

IGC

Intergouvernementele Conferentie

IHE

Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie

IISA

Interuniversitair Instituut voor Arbeidsmarktonderzoek

IKMO

Interbedrijfsgeneeskundige Dienst voor de KMO

IKZ

Integrale Kwaliteitszorg

ILO

International Labour Organisation = IAO

ILVO

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek

IMO

Internationale Maritieme Organisatie

IMOB

Instituut voor Mobiliteit

INBO

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

INFRABEL

Infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet

INOM

Instituut voor Naschoolse Opleiding in de Metaalverwerkende nijverheid

INR

Instituut Nationale Rekeningen

INSPIRE

Infrastructure for Spatial Information in Europe

IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change

IPPC

Integrated Pollution Prevention and Control

IPV

Instituut voor Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid

ISA

Intelligente Snelheidsaanpassing

ISG

Informatiesysteem Gezondheidszorg

ISO

International Standard Organisation

IT

Informatietechnologie

ITB

Instituut voor Transport langs de Binnenwateren

ITLB

Instituut voor Wegtransport en Logistiek België

ITS

Intelligente Transportsystemen

IV/DV

Intérêts Véterinaires/Dierenartsenbelangen

IVA

Instituut voor de verbetering van de Arbeidsvoorwaarden

IVA

Intern Verzelfstandigd Agentschap

IVA-rp

Intern Verzelfstandigd Agentschap met rechtspersoonlijkheid

IVAH

Investeringsdienst voor de Vlaamse Autonome Hogescholen

IVOC

Instituut voor Vorming en Opleiding in de Confectie

IVON

Integraal Verweving – en Ondersteunend Netwerk

IVV

Internationaal Vakverbond (vervangt IVVV en WVA)

IWETO

Instituut voor Wetenschappelijk Technisch Onderzoek

IWT- Vlaanderen

Inventarisatie van het Wetenschappelijk en Technologisch Onderzoek in Vlaanderen

JAC

Jongeren Advies Centra

JIS

Just In Sequence

JIT

Just In Time

K & G

Kind en Gezin

KAJ

Kristelijke Arbeidersjongeren

KAV

Kristelijke Arbeiders Vrouwenbeweging

KAVEX

Kamer van Vastgoed-Experten

KBA

Kosten –Batenanalyse

KBG

Kristelijke Beweging van Gepensioneerden

KCLE

Koninklijke Confederatie der Landmeters-Experten

KCML

Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van het Vlaamse Gewest

KER

Kindeffectrapport

KFBN

Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

Kga

Klein gevaarlijk afval

KISS

Kandidaten Informatie- en Selectiesysteem ; sollicitatiebank VDAB

KLIP

Kabel en Leiding Informatie Portaal

KLJ

Katholieke Landelijke Jeugd

KMO

Kleine & Middelgrote Onderneming

KOMEET

KMO-Opleidingsplannen: het ontwikkelen van een Methodiek voor het Efficiënt en Effectief Trainen

KOMIMO

Koepel Milieu en Mobiliteit

KOPA (ABVV)

Kans op Arbeid

KSO

Kunstsecundair Onderwijs

KUFB

Koninklijke Unie der Floristen van België

KVG

Katholieke Vereniging Gehandicapten

KVLV-agra

Katholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen

KWB

Kristelijke Werknemersbeweging

KWO

Koude Warmte Opslag

LAT-plicht

LangeAstandsTransport (LAT-plicht)

LBC – NVK

Landelijke Bedienden Centrale – Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel

LCM

Landsbond der Christelijke Mutualiteiten

LEATHER

Nationaal verbond van detaillisten in schoeisel -, leder – en marokijnwaren

LEI

Landbouweconomisch Instituut

LEM

Luchthaven Exploitatiemaatschappij

LHT

Liefkenshoektunnel

LIMOB

Limburgs Instituut van de Metaalverwerkende Nijverheid

LISOM

Luchthaven Exploitatiemaatschappij

LISOV

Liberale Syndicale Omroepvereniging

LKC

Landelijke Coördinatiecentra

LKC

Lokaal Klantencentrum VDAB

LLM

Landsbond van Liberale Mutualiteiten

LNE

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie: centrale milieuadministratie van de Vlaamse overheid

LO

Lager Onderwijs

LOGO

Lokaal Gezondheidsoverleg

LOGOS

Het vormingsfonds van het Paritair Comité nr. 226 (PC 226) voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken

LOM

Luchthaven Ontwikkelingsmaatschappij

LOP

Lokaal Overlegplatform (over gelijke onderwijskansen)

LRM

Limburgse Reconversie Maatschappij

LRV

Landelijke Rijverenigingen

LSO

Lager Secundair Onderwijs

LVZ

Liberaal Verbond voor Zelfstandigen

LZV

Lange en Zware Vrachtwagencombinaties

m.e.r.

Milieueffectrapportage

MAF

Maximumfactuur

MAP

Mestactieplan

MARIBEL

Model for Rapid Investigation of the Belgian economy

MARKANT

Netwerk van Ondernemende Vrouwen

MBO

Milieubeleidsovereenkomst

MBZ

Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen nv

MER

Milieueffectrapport

MER-VR

Milieueffect- en veiligheidsrapportage

MIA

Mobiliteit Infrastructuurwerken Antwerpen

MID

Medisch-sociale sector in dialoog

MiNa –Fonds

Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur

MiNa-Raad

Milieu – en Natuurraad

MIP

Milieu-Innovatieplatform

MIRA-rapport

Milieu – en Natuurrapport

MIVA

Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer Antwerpen

MIVB-STIB

Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer in Brussel

MKBA

Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse

MKG

Minimale Klinische Gegevens

MMD

Multi Media Diensten

MMPP

Medische, mentale, psychische of psychiatrische problematiek

MO

Maatschappelijke Oriëntatie

MOBER

Mobiliteitseffectrapport

MOD

Managementondersteunende diensten

MODE UNIE

Organisatie van de Zelfstandige Modedetailhandel

MORA

Mobiliteitsraad

MOU

Memorandum of Understanding

MOW

Mobiliteit en Openbare Werken

MPI

Medisch – Pedagogische Instellingen

MVEN

Metaalverwerkende en Elektrotechnische Nijverheid

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

NAMEV

Nationale beroepsvereniging van Meubelvertegenwoordigers

NAR

Nationale Arbeidsraad

NAREDI

Handel en nijverheid in Natuur -, Reform – en Dieetwaren

NAUTIBEL

Federatie van Belgische Watersportbedrijven

NAUTIV

Vereniging van Vlaamse Nautische Bedrijven

NAV

De Vlaamse Architectenorganisatie

Navefri-Unafri

Nationale Beroepsvereniging voor Frituuruitbaters

NAVEM

Nationale Vereniging Meubelhandelaars

NAVEMA

Nationale Vereniging voor Manègehouders

NAVEX

Nationale Vereniging van Exportateurs en Handelaars in Sierteeltproducten

NBB

Nationale Bank van België

NBOS

Nationale Beroepsvereniging van het Orthopedisch Schoeisel

NBV

Nationale Beroepsvereniging voor Voedingsdetaillisten

NBVDM

Nationale Beroepsvereniging van Detailhandelaars in Meststoffen

NBVVD

Nationale Beroepsvereniging van Veevoederdetaillisten

NCB

Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf

NCL

Nationale Centrale Landbouw

NEC

Nieuw Economisch Circuit

NEHAP

National Environmental Health Actionplan. Nationaal Plan over milieu en gezondheid.

NELECTRA

Nationaal verbond voor zelfstandige Elektriciens en handelaars in elektrische toestellen

NEOS

Netwerk van Ondernemende Senioren. Voorheen CRM : Clubs voor Rustende Middengroepen.

NFBBB

Nationale Federatie van Beroepsverenigingen & Syndicale Kamers van Aannemers van Begrafenissen van België

NFH

Nationale Federatie der Houthandelaars

NFS

Netto te Financieren Saldo

NGO

Niet Gouvernementele Organisatie

NIS

Nationaal Instituut voor de Statistiek

NKGB

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van België

NMBS

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

NME

Natuur en Milieu-educatie

NSR

Nationaal Strategisch Referentiekader

NT2

Nederlands Tweede Taal

NVAO

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

NVAO

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie. Het Structuurdecreet dat de bachelor-masterstructuur invoerde regelde ook de oprichting van de NVAO, die instaat voor de accreditatie van de opleidingen.

NVE

Nationaal Verbond van Eierhandelaars

NVHGF

Nationaal Verbond voor Handelaars in Groenten en Fruit Primeurs

NVK

Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel, zie LBC

NVKVV

Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen

NVMS

Nationaal Verbond van Maatschoenmakers en Schoenherstellers

NVOH

Nationaal Verbond van Onafhankelijke Handelaars

NVP

Nationaal Verbond van Pluimveeslachthuizen

NVS

Nationaal Verbond van Slachthuizen en vleesuitsnijderijen – Flanders Meat Board

NVV

Nationaal Verbond van Visventers

NVZ

Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen

NWWZ

Niet Werkende Werkzoekenden

NZ

Neutrale Ziekenfondsen

O & O

Onderzoek & Ontwikkeling

OBMB

Opleidings- en tewerkstellingsfonds voor de bedienden van de metaalverwerkende nijverheid van Brabant

OBPW

Ondewijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek

OCH

Opleidingscentrum Hout

OCIV

Overlegcentrum voor Integratie van Vluchtelingen

OCL

Ondersteuningscel Logo’s

OCM

opencoördinatiemethode

OCMW

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn

ODA

Official Development Assistence

ODE

Organisatie voor Duurzame Energie

OESO

Organisatie voor de Economische Samenwerking en Ontwikkeling

OIVO

Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties

oKo

Overleg Kunstenorganisaties. Voorheen VDP: Vlaamse Directies voor Podiumkunsten.

OKRA

Open, Kristelijk, Respectvol en Actief

OOTB

Overleg Opleidings- en Tewerkstellingsprojecten Brussel

OR

Ondernemingsraad; inspraakorgaan in bedrijven met minimum 100 werknemers

ORI

Organisatie van Raadgevende Ingenieurs, Engineering- en Consltancybureaus

OSP

Onderwijs Sociale Promotie

OTB

Ondergronds Transport door Buisleidingen

OV

Openbaar Vervoer

OVAM

Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij

OVC

Openbaar Vervoer Commissie

OVG

Openbaar Verplaatsingsgedrag

OVO

Overleg Vlaams Overheidsinitiatief

OVO

Ondernemers voor Ondernemen

OVO

Overlegcomité Vlaamse Ontginners

OVV

Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen

OZ

Onafhankelijke Ziekenfondsen

P & B

Park & Bike

P & R

Park & Ride

PAB

Persoonsgebonden Assistentiebudget

PAC

Provinciale Auditcommissie

PBV

Promotie Binnenvaart Vlaanderen

PBW

Programma ter Bevordering van de Werkgelegenheid in de niet-commerciële sector

PCS

Port Community Services Portal

PEP

Personeelsefectiefplan

PGB

Persoonsgebonden Budget

PIP

Personeelsinvullingsplan

PLOT

Plaatselijk Loket voor Tewerkstelling

PMP

Provinciale Mobiliteitspunten

PMV

Participatiemaatschappij Vlaanderen

POD

Programmatorische Overheidsdienst

POM

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen

POP

Persoonlijk Opleidingsplan

POR

Persoonlijke Ontwikkelingsrekening

POW

Pluralistisch Overleg Welzijnswerk

PPG

Pluralistisch Platform Gehandicaptensector

PPJ

Pluralistisch Platform Jeugdzorg

PPS

Publieke Private Samenwerking

Procoro

Provinciale commissie voor ruimtelijke ordening

PV

Permanente Vertegenwoordiging

PWA

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap

PWR

Permanente Werkgroep Risicogroepen

Q*

VIZO-kwaliteitslabel voor automatische erkenning voor adviseurs erkenningsregeling adviescheques

R & D

Research & Development

RDBB

Regionale Dienst voor Beroepsopleiding in Brussel

RECREAD

Federatie van Recreatieondernemers

REG

Rationeel Energieverbruik

REGISTER

Nationaal Verbond van zelfstandige meesterkleermakers, modeontwerpers en textieldesigners

REGLEG

Conference of European regions with legislative power = de Samenwerking tussen de regio's met wetgevende bevoegdheden in de Europese Unie

REH

Ruimtelijk-Economische Hoofdstructuur

REN

Regionaal Expertisenetwerk

RESOC

Regionaal sociaal-economisch overlegcomité

REVA

Revalidatiecentra

RIA

Reguleringsimpactanalyse

RIE

Reguleringsimpactevaluatie

RIS

River Information Services

RITS

ReguleringsImpactToets

RIZIV

Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

RJV

Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie

RKW

Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

RSV

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

RSVZ

Rijksinstituut Sociale Verzekeringen Zelfstandigen

RSZ

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

RTC

Regionaal Technologisch Centrum

RUP

Ruimtelijk uitvoeringsplan

RVA

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

RVP

Rijksdienst voor Pensioenen

RVS

Raad van State

RVT

Rust- en Verzorgingstehuis

RWZI

Rioolwaterzuiveringsinstallaties

SALV

Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij

SAR

Strategische Adviesraad

SAR RWO

Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

SAR VAB

Strategische Adviesraad Vlaamse Adviesraad Bestuurszaken

SARIV

Strategische Adviesraad Internationaal Vlaanderen

SARO

Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening

SAV

Koninklijke Beroepsorganisatie van de Vlaamse Goederentransport Ondernemers en Logistieke Dienstverleners

SBB

Accountants, belastingconsulenten, juridisch adviseurs, milieuadviseurs

SBOV II

Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen II

SEKIV

Sociaaleconomische kernindicatoren voor Vlaanderen

Meer info

SEL

Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg

SELOR

Selectiebureau van de Federale Overheid

SERA

Sociaal-economisch Rapport

SERR

Sociaal-Economische Raden van de Regio’s

SERV

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

SFB

Sociaal Fonds Bouwnijverheid

SFP

Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten

SFSOO

Sociaal Fonds van de Schoonmaak- en Ontsmettingsondernemingen

SFV

Sociaal Fonds voor het Goederenvervoer e aanverwante actviteiten voor rekening van derden

SGI

Staten-Generaal voor de Industrie

SIA

Sociale Interventie-Adviseurs

SIF

Sociaal Impulsfonds

SINE

Sociale inschakelingseconomie

SIT

Samenwerkingsinitiatieven Inzake Thuisverzorging

SLC

Sociaal Liberale Coöperatieve

SLN

Steunpunt Lokale Netwerken

SM

Socialistische Mutualiteiten

SMART

Specifiek- Meetbaar- Acceptabel- Realistisch - Tijdsgebonden

SO

Secundair Onderwijs

SOCIARE

Socioculturele Werkgeversfederatie. Voorheen FWSCW: Federatie van Werkgevers van Sociaal-Cultureel Werk.

SOFIM

Sociaal Secretariaat voor KMO’s

SOVERVLAG

Socialistische Vereniging van Vlaamse Gezondheidsvoorzieningen

SOZM

Strategie in het Ondernemen van de Zorg voor Monumenten

SPM

Strategisch Plan Minderhedenbeleid

SPORTA-VSB

SPORTA- Vereniging voor Sportbeoefenaars (ACV)

SPRE

Strategisch Plan Ruimtelijke Economie

SSS

Short Sea Shipping

SST

Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling

SSW

Samenwerkingsverband Sociale Werkplaatsen

START

Strategisch Actieplan voor de Reconversie en de Tewerkstelling in de Luchthavenregio

StIA

Stichting Innovatie & Arbeid

STOP

Stappers – Trappers – Openbaar Vervoer – Privé vervoer

STRADO

Strategie duurzame ontwikkeling

SVB

Sauna Vereniging België

SVMB

Sociaal Verzekeringsfonds voor Middenstand en Beroepen

SW

Sociale Werkplaats

SWOT

Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats

SYNTRA

Opleidingscentra voor zelfstandig ondernemen, (voorheen CMO)

T-K-D

Textiel, Kleding en Diamantcentrale (ABVV)

TA

Technology Assessment

TABAGRO

Zelfstandige grossisten sigaretten

TEN-T

Transeuropees netwerk voor Transport

TIVO

Tewerkstellingsimpact Vrij Onderwijs

TLH

Tunnel Liefkenshoek nv

TOFAM

Tewerkstellings- en Opleidingsfonds voor Arbeiders in de Metaalverwerkende Nijverheid (Oost- en West-Vlaanderen)

TOFAM

Tewerkstellings- en opleidingsfonds voor Arbeiders in de Metaal

TOK

Tewerkstelling en Opleiding voor Kansarmen

TOV

Taxi Openbaar Vervoer

TPM

Total Production Maintenance

TQM

Total Quality Management

TSB- 50+

Terbeschikkingstelling vanaf 50 of 58 jaar: vervroegde uitstapregeling in het onderwijs

TSO

Technisch Secundair Onderwijs

TTB

Trein-tram-bus

TUL

Transnationale Universiteit Limburg

TV3V

Tijdelijke Vereniging Veilig Verkeer Vlaanderen

TVSAM

Tijdelijke Vereniging Studiegroep Antwerpen Mobiel

TWC

Tewerkstellingscellen

UBEMA

Unie van de Belgische Luxemburgse Kunstmarkt

UBK

Unie van Belgische Kappers

UBP

Unie der Belgische Eiproductenindustrie

UITP

International Organisation of Public Transport

UMTS

Universal Mobile Telecom System

UNCED

United Nations Conference on Environment and Development

UNECE

United Nations Economic Commission for Europe

UNICE

Unie van de Europese Industrie – en werkgeversbonden

UNISOC

Unie van socialprofitondernemingen. Voorheen : CSPO

UNITAN

Belgisch verbond voor Lederlooierij en Zeemtouwerij

UNIZO

Unie van Zelfstandige Ondernemers

UVV

Unie van Vlaamse Vloerbedrijven

VAB

Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken

VAB

Vlaamse Automobilistengroep

VAC

Vlaams Administratief Centrum

VAH

Vlaamse Autonome Hogescholen

VARU

Vlaamse Autonome Raad voor het Uitvaartwezen

VAS

Vlaams Artsensyndicaat

VB

Verkeersbelasting

VBB

Vlaamse Boekverkopersbond

VBO

Verbond van Belgische Ondernemingen

VCB

Vlaamse Confederatie Bouw

VCIM

Vlaams Centrum voor de Integratie van Migranten

VCK

Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg

VCM

Vlaamse Christelijke Mutualiteiten

VCPB

Vlaamse Commissie voor Preventief Bedrijfsbeleid

VCVO

Vlaams Centrum voor Volksontwikkeling

VDAB

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

VDOB

Vragenlijst Detectie Opleidingsbehoeften Bedrijven

VDOB

Vlaamse Dienst voor Opleiding en Begeleiding

VDP

Vlaamse Directies voor Podiumkunsten

VDV

UNIZO-organisatie voor de zelfstandige voedingsdetailhandel

VEA

Vlaams Energieagentschap

VEBIC

Vlaamse Federatie van Verenigingen van Brood-en Banketbakkers, Ijsbereiders en Chocoladebewerkers

VEGB

Vereniging van Elektriciteit – en Gasbedrijven in België

VEGEBE

Verbond van Groenteverwerkende Bedrijven en Industriegroenten

VEGRAB

Vereniging van Grafische zelfstandige Bedrijven

VEKMO

Veiligheids- en Milieudienst voor de KMO

VELO PROFI

Verbond van Fietsen – en Bromfietsenhandelaars

VEN

Vlaams Ecologisch Netwerk

VEP

Vlaams Evaluatie Platform

Verso

Verenging voor Social profit Ondernemingen. VCSPO : werkgeversfederatie voor de socialprofitsector.

VESOC

Vlaams Economisch en Sociaal Overlegcomité

VESOFO

Vereniging van de Sociale Fondsen van de non –profitsector

VEV

Vlaamse Economische Vertegenwoordiger

VFIK

Vlaams Fonds voor de Integratie van Kansarmen

VFLD

Vlaams Fonds voor de Lastendelging

VFP

Vlaamse Federatie van Persverkopers

VFSIPH

Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap

VFV

Vlaams Forum Verkeersveiligheid

VGC

Vlaamse Gemeenschapscommissie

VGI

Verbond der Glasindustrie

VHB

Vereniging voor Home-Entertainment België

VHC

Vlaamse Havencommissie

VHM

Vlaamse Huisvestingsmaatschappij

VHV

Vlaamse Havenvereniging

ViA

Vlaanderen in Actie

VIA

Vlaams Investeringsfonds voor de Agro-sector

VIA

Vlaams Intersectoraal Akkoord

VIA2

Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social Profitsector

VIASP

Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social Profitsector

VIB

Vlaams Interuniversitair instituut voor Biotechnologie

VIBAM

Vormingsinitiatief voor Bedienden in de Antwerpse Metaalnijverheid

VIF

Vlaams Infrastructuurfonds

VIG

Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie

VIIB

Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie

VIL

Vlaams Instituut voor de Logistiek

VILT

Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw

VIM

Vlaams Instituut voor de Mobiliteit

VIONA

Vlaams Interuniversitair Onderzoeksnetwerk Arbeidsmarktrapportering

VIPA

Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden

VIREG

Vlaams Instituut voor Rationeel Energiegebruik

VITO

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek

VIVO

Vlaams Instituut voor Opleiding en Vorming in de Social Profit

VKW

Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden

VLAB

Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen

VLAB

Vlaams Actieprogramma Biotechnologie

VLABEST

Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken

VLABINVEST

Investeringsfonds voor Grond – en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant

VLACORO

Vlaamse Commissie voor de Ruimtelijke Ordening

VLAM

Vlaamse Agromarketing

VLAM

Vlaams Promotiecentrum voor Agro – en Visserijmarketing

VLAMEF

Vlaamse MetaalFederatie voor de KMO

VLAO

Vlaams Agentschap Ondernemen

VLARA

Vlaamse Associatie van Reisagenten

VLAREA

Vlaams Regelement voor Afvalvoorkoming en -beheer

VLAREBO

Vlaams Reglement betreffende de Bodemsanering

VLAREM

Vlaams Reglement op de Milieuvergunningen

VLC

Vlaamse LuchthavenCommissie

VLEVA

Vlaams-Europees Verbindingsagentschap

VLHORA

Vlaamse Hogescholenraad

VLI

Vlaamse Luchtvaart Industriëen

VLIET

Vlaams Impulsprogramma Energietechnologie

VLIF

Vlaams Landbouwinvesteringsfonds

VLIF

Vlaams Landbouwinvesteringsfonds

VLIR

Vlaamse Interuniversitaire Raad

VLM

Vlaamse Landmaatschappij

VLOR

Vlaamse Onderwijsraad

VLTR

Vlaamse Land- en Tuinbouwraad

VME

Vlaams Mobiliteit- en Educatiefcentrum

VMH

Vlaamse Milieuholding nv

VMM

Vlaamse Milieumaatschappij

VMSW

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Woonkrediet

VMW

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

VN

Verenigde Naties

VOB

Vlaamse Ondernemers te Brussel

VOB

Vlaams Overleg Bewonersbelangen

VODO

Vlaams Overlegorgaan voor Duurzame Ontwikkeling

VOKA-VEV

Vlaams netwerk van ondernemingen

VOLT

Vlaamse Onderzoekseenheid voor Landbouw- en Tuinbouweconomie

VOMEC

Vlaams Overlegplatform voor de Meerwaardeneconomie

VORMELEK

Opleidingsfonds voor Elektriciens

VORMETAL

Vormingscentrum voor de bedienden van de Metaalverwerkende Nijverheid (Oost- en West-Vlaanderen)

VOSEC

Vlaams Overlegplatform voor Sociale Economie

VOTF

Vlaamse Onafhankelijke Televisie-Facilitaire Bedrijven vzw

VOV

Vereniging van Openbare Verzorgingsinstellingen

VPM

Vlaamse Participatiemaatschappij

VPS

Vlaams Personeelsstatuut

VRA

Vlaamse Raad van Autobus –en autocarondernemers en van reisorganisatoren

VRC

Vlaams Regionaal Comité ( Vlaams ACV)

VREG

Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en de Gasmarkt

VRIND

Vlaamse Regionale Indicatoren

VRM

Vlaamse Regulator voor de Media

VRN

Vlaamse Raad voor Nutsbedrijven

VRWI

Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie

VSAWSE

Vlaams Subsidieagentschap Werk en Sociale Economie

VSKO

Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs

VSO

Verbond Sociale Ondernemingen

VSOA

Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt

VSU

Vlaamse Slotenmakers Unie

VSV

Vlaamse Stichting Verkeerskunde

VTE

Voltijdse Equivalenten

VTN

Versterking Transit Netwerk

VTO

Vlaams Technologisch Observatorium

VVBAD

Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, archief- en documentatiewezen

VVBB

Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid

VVDG

Vereniging van Diensten Gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap

VVI

Verbond der Verzorgingsinstellingen, nu Zorgnet Vlaanderen

VVM

Vlaamse vervoermaatschappij (De Lijn)

VVO

Vlaams Vastgoedoverleg

VVP

Vereniging van Vlaamse Provincies

VVSG

Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten

VVSG

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

VVT

Verbond der Vlaamse Tandartsen

VWI

Vlaamse Wetenschappelijke Instelling

VWKO

Vlaamse Werkgevers Kinderopvang

VWM

Vlaamse Werkmaatschappij

W&Z

Waterwegen en Zeekanaal NV (ook WenZ)

WCB

Waalse Confederatie Bouw

WEL

Water -Energie -Leefmilieu

WenZ

Waterwegen en Zeekanaal NV (ook W&Z)

WEP

Werkervaringplan

WGDO

Interdepartementale Werkgroep Duurzame Ontwikkeling

WGO

Wereld Gezondheidsorganisatie

WHO

Wereld Handelsorganisatie (Nederlands). World Health Organisation (Engels).

WIGW

Weduwen, Invaliden, Wezen en Gehandicapten

WIP

Werkgelegenheids- en Investeringsplan

WIS

Werk Informatie Systeem

WIV

Wetenschappelijk Instituut voor de Gezondheid. Voorheen : IHE

WKK

Warmtekrachtkoppeling

Woord

Verklaring

WSE

Werk en Sociale Economie

WTCB

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

WTO

World Trade Organisation

WVA

Wereldverbond van de Arbeid

WW

Werknemerswelzijn

ZAP

Zelfstandig Academisch Personeel (bijv. Universiteiten)

ZENITO

Dienstengroep voor starters, zelfstandige ondernemers en beoefenaars van een vrij beroep. Samengaan van OVMB, SUMB en KMO-Direct.

Zorgnet Vlaanderen

Het netwerk in gezondheids- en ouderenzorg van private social-profit initiatieven vanuit een christelijke traditie. Voorheen : VVI

Ook gevonden inMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie