Advies werkbaar werk voor personen met een arbeidshandicap

    advies op eigen initiatief

    Werknemers met een arbeidshandicap vormen duidelijk een erg kwetsbare groep op het vlak van werkbaar werk. Dat blijkt uit de Werkbaarheidsmonitor van de Stichting Innovatie & Arbeid, een grootschalige enquête die om de drie jaar de kwaliteit van jobs bij Vlaamse werknemers en zelfstandige ondernemers meet. Bijna vier op de tien werknemers met een handicap, een langdurige lichamelijke aandoening of ziekte hebben werkbaar werk. Dat wijkt sterk af van de werkbaarheidscijfers voor werknemers zonder arbeidshandicap waar bijna zes werknemers op de tien werkbaar werk hebben. Bij werknemers met een zware arbeidshandicap ligt het aandeel met werkbaar werk nog lager. De Commissie Diversiteit pleit voor een structurele ondersteuning van deze groep om hen aan werkbaar werk te helpen. De sociale partners en kansengroepen vragen ondersteuning op maat voor (potentiële) werkgevers en personen met een arbeidshandicap over de hele  loopbaan. Een gerichte ondersteuning zorgt ervoor dat de competenties en talenten van deze werknemers effectief worden ingezet in hun werksituatie. Daarnaast vragen de sociale partners en kansengroepen aandacht voor het hoge pestgedrag ten aanzien van mensen met een arbeidshandicap. Ook een goede monitoring van deze doelgroep is nodig. Niet enkel om hun werkzaamheid in werkbare jobs op te volgen, maar ook om het effect van beleidsmaatregelen in kaart te brengen en in samenspraak met de doelgroep te evalueren.