Advies vluchtelingen

    advies op eigen initiatief

    De verhoogde instroom van vluchtelingen vormt de aanleiding voor dit advies op eigen initiatief. Na de crisisopvang op korte termijn, volgt de belangrijke uitdaging van duurzame integratie van nieuwkomers in de samenleving. Werk speelt daarin een belangrijke rol.

    In dit advies bundelen de sociale partners en het Minderhedenforum hun aanbevelingen om te komen tot snelle en duurzame trajecten naar werk voor vluchtelingen, subsidiair beschermden en asielzoekers. Ze pleiten in de eerste plaats voor een gecoördineerde en integrale aanpak over beleidsdomeinen en –niveaus heen. De commissie vraagt ook om het informatieaanbod tijdens de opvangfase uit te breiden en te veralgemenen, in te zetten op vroege loopbaanoriëntatie, sterke partnerschappen voor trajecten naar werk uit te bouwen, in te zetten op meer geïntegreerde taaltrajecten en vluchtelingen zoveel mogelijk de regierol van het eigen traject te laten opnemen. Naast het herkennen van competenties moet het beleid om competenties te erkennen verder worden uitgebouwd. Verder doet de commissie aanbevelingen over taal, het ondersteunen van werkgevers en het betrekken van sociale partners en kansengroeporganisaties, een stevig antidiscriminatiebeleid, het stimuleren van duurzaam ondernemerschap en het investeren in draagvlak. De commissie vraagt bijzondere aandacht voor (laaggeschoolde) jongeren en niet begeleide minderjarigen.

    Thema's en trefwoorden