Discriminatie op de arbeidsmarkt bestrijden

  allochtone vrouw met hoofddoek draagt klasseermappenDe commissie Diversiteit vindt het zeer goed dat minister Muyters werk maakt van een geactualiseerd Actieplan Bestrijding Arbeidsgerelateerde Discriminatie. Ze hoopt dat het actieplan tot een hernieuwde dynamiek leidt en discriminatie helpt verbannen. Discriminatie kan betrekking hebben op afkomst, ras of etnische afstamming, handicap, leeftijd, godsdienst of overtuiging, geslacht en seksuele geaardheid.
  De commissie Diversiteit vraagt jaarlijks een rapport over de resultaten en stand van zaken aan haar te bezorgen. Voor de commissie gaan een stimulerend beleid en een handhavingsbeleid hand in hand en versterken ze elkaar. Een krachtig Vlaams antidiscriminatiebeleid moet deze twee sporen bevatten. 

  Op 8 december 2011 ontving de commissie Diversiteit van de Vlaamse minister van Werk een ontwerp van het Geactualiseerd Actieplan Bestrijding Arbeidsgerelateerde Discriminatie (ABAD).

  Op woensdag 30 mei 2012 bezorgde de commissie Diversiteit haar suggesties en commentaar aan de minister. De commissie Diversiteit organiseerde eerst een overleg met de Inspectie Werk en Sociale Economie, Federgon, de VDAB, het Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling (SLN), het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding (CGKR) en de Cel Gelijke Kansen Vlaanderen.

  Stimuleren en handhaven

  Voor de commissie Diversiteit gaan een stimulerend beleid en een handhavingsbeleid hand in hand en versterken ze elkaar. Naast preventie, sensibilisering, stimulering en dialoog is er nood aan gespecialiseerd advies en bijstand, efficiënte controles, remediëring en een kordaat optreden bij (manifeste) overtredingen. Consulenten van arbeidsmarktintermediairs, medewerkers van meldpunten en inspecteurs dienen elk vanuit hun eigen rol het tweesporenbeleid waar te maken.

  Discriminatie aanpakken met snelle acties en verder overleg

  De commissie Diversiteit vindt dat er snel werk moet worden gemaakt van de acties inzake arbeidsgerelateerde discriminatie. In het ontwerp van ABAD staan concrete pistes die snel kunnen worden opgenomen en uitgevoerd, o.a. trainingen en vormingen en registratie van meldingen en klachten.

  Andere acties vergen verder overleg. De commissie Diversiteit vraagt terugkoppeling over de bilaterale gesprekken die het beleid met de arbeidsmarktintermediairs, sociale partners en organisaties van de kansengroepen zal voeren. De commissie Diversiteit wil ook, zoals gevraagd, overleg voeren over discriminerende vereisten in vacatures en over de aanpak van discriminerende klanten (organisaties en individuen). De publieke en private arbeidsbemiddelingsinstanties (waaronder de uitzendsector) zouden voor discriminatiebestrijding de koppen bij elkaar moeten steken.

  Anti-discriminatieorgaan

  Tot slot vraagt de commissie Diversiteit dat er snel een onafhankelijk anti-discriminatieorgaan wordt aangeduid dat in rechte optreedt, bijstand aan slachtoffers verleent, studies verricht, aanbevelingen doet en informatie verstrekt. De aanduiding van dit orgaan moet ook voor de strijd tegen arbeidsgerelateerde discriminatiebestrijding een belangrijke stap vooruit betekenen.