innovatie

- 23/01/2017

gestilleerde afbeelding van 2017Dit SERV-werkprogramma 2017 biedt inzicht in de projecten en activiteiten die de SERV in 2017 op het vlak van het sociaal overleg, in zijn functies als strategische adviesraad (SAR), de advisering over het begrotingsbeleid en het onderzoek in Stichting Innovatie & Arbeid wil verrichten. Om de link te verduidelijken met de Commissie Diversiteit en de Commissie Sociale Economie, is ook de planning van deze Commissies opgenomen.

- 27/06/2016

icoontjes over innovatieDe SERV formuleert een aantal bedenkingen bij het ontwerpbesluit dat de oprichting van de nieuwe Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) regelt.

Eerst en vooral meent de SERV dat de ruime taakstelling van de VARIO een risico inhoudt op onnodig dubbel werk en overlap. De SERV vraagt daarom (i) een goede afstemming en complementariteit met andere relevante adviesraden en comités, (ii) dat de VARIO zich uitsluitend en proactief buigt over vraagstukken met betekenis op de lange(re) termijn en (iii) dat de inhoudelijke focus wordt beperkt tot het algemeen strategisch beleid voor wetenschappelijk onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie (d.i. innovatie in ruime zin).

Meer focus, openheid en spelregels nodig bij Vlaamse investeringsmaatschappijen

22/06/2016

drie plantjes van klein naar groot met aan de wortels een stapeltje muntstukkenVlaamse investeringsmaatschappijen zoals PMV, LRM en VPM, spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van onze economie. Ze investeren grote sommen overheidsgeld, volgens SERV-berekening voor 385 mln. aan financiële vaste activa in 2013. Daarom vinden de sociale partners in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) het vanzelfsprekend dat deze instellingen transparant en binnen een duidelijke overheidsvisie werken met focus op belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Om dat mogelijk te maken vragen de sociale partners o.a. dat de actieradius van deze investeringsmaatschappijen duidelijker omlijnd wordt, de focus op bedrijven in Vlaanderen ligt en de selectie van bestuurders gebeurt op basis van hun expertise. Tot slot stellen de sociale partners voor om een jaarlijks gedetailleerd rapport van de realisaties op te leggen, zoals ook beursgenoteerde bedrijven moeten doen.

Karel Van Eetvelt, voorzitter SERV: “Via de investeringsmaatschappijen pompt Vlaanderen een aanzienlijk bedrag aan overheidsgeld in de economie. Sterkere maatschappelijke profilering, meer openheid, maar ook duidelijkere spelregels zijn nodig zodat deze investeringsmaatschappijen op een doordachte manier steun bieden waar dat het meest doelgericht kan.”

Voor meer informatie kan je terecht bij Leen Muys

Indicator Innovatieve arbeidsorganisatie

26/04/2016

5 gloeilampen op een rij tegen een donkere achtergrond, waarvan de tweede oplicht en in de andere richting staatDe Stichting Innovatie & Arbeid stelde een 'Indicator Innovatieve Arbeidsorganisatie' op. Met deze indicator willen de sociale partners samen met de Vlaamse Regering de evoluties inzake nieuwe organisatieconcepten in Vlaanderen kunnen opvolgen (= doelstelling 4 van het Pact 2020 over innovatie).
De indicator bestaat uit een berekening van een reeks gegevens uit de European Company Survey van Eurofound. De indicator staat voor het jaar 2013 op 27,9%. De volgende berekening is in 2018 gepland.

Opbouw van de indicator

Voor de opbouw van de indicator is dezelfde werkwijze gevolgd als voor de Indicator Competentiegerichte ondernemingen 2020, die op basis van onze IOA-enquête als monitor dient voor Pact 2020.

We kozen daarbij voor een pragmatische aanpak. Op basis van beschikbare gegevens maakten we een selectie van eigenschappen die de best mogelijke benadering zijn van een innovatieve arbeidsorganisatie. 

Voor meer informatie kan je terecht bij Hendrik Delagrange

Vlaamse innovatiebudgetten moeten omhoog om Europa 2020-doelstelling te behalen

29/03/2016

proefbuisjes met doorzichtige vloeistof en één proefbuisje met roze controlevloeistofAan het huidige tempo haalt de Vlaamse Regering de doelstelling niet om de overheid tegen 2020 1% van het Vlaamse BBP in onderzoek en ontwikkeling (O&O) te laten investeren. Dat blijkt uit berekeningen van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). Om hier toch in te slagen, zal bovenop het huidige voorziene groeipad aan middelen voor economie en innovatie, minstens 389 miljoen euro extra nodig zijn. De sociale partners adviseren de regering dit bedrag over de komende vier jaar te spreiden, gezien de omvang ervan.

Karel Van Eetvelt, voorzitter SERV: “De Vlaamse sociale partners beklemtonen het belang om het streefdoel van 1% publieke O&O-financiering in Vlaanderen te behalen. Dat is broodnodig willen we innovatief en competitief blijven meetellen in Europees verband. De SERV zal vanaf nu de begrotingsmiddelen voor innovatie en O&O permanent opvolgen om de vinger aan de pols te houden en gerichte beleidsadviezen te kunnen geven.”

Voor meer informatie kan je terecht bij Leen Muys

- 29/03/2016

proefbuisjes met doorzichtige vloeistof en één proefbuisje met roze testvloeistofAan het huidige tempo haalt de Vlaamse Regering de doelstelling niet om de overheid tegen 2020 1% van het Vlaamse BBP in onderzoek en ontwikkeling (O&O) te laten investeren. Dat blijkt uit berekeningen van de SERV. Om hier toch in te slagen, zal bovenop het huidige voorziene groeipad aan middelen voor economie en innovatie, minstens 389 miljoen euro extra nodig zijn. De sociale partners adviseren de regering dit bedrag over de komende vier jaar te spreiden, gezien de omvang ervan.

- 07/03/2016

twee wegen in de vorm van hoofden komen samen in één pijlInnovatie en duurzaamheid zijn nauw met elkaar verweven. Overheidsaankopen vormen een instrument waarin de vernoemde verwevenheid als een troef kan uitgespeeld worden.
Het actieplan ‘overheidsaankopen’ dat door de Vlaamse Regering op 29 januari 2016 werd goedgekeurd, bevat volgens de SERV goede aanknopingspunten om duurzaamheid en innovatie bij overheidsaankopen te bevorderen. De SERV formuleert een aantal constructieve voorstellen die het actieplan kunnen completeren en versterken: de inhoudelijke, operationele en budgettaire uitwerking en verduidelijking van het actieplan, de afstemming van het actieplan op prioritaire strategische beleidsdoelstellingen van de Vlaamse Regering, de oprichting van een centraal kenniscentrum, een gelijkwaardige aandacht in

Ook gevonden inMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie

Inhoud syndiceren