werking overheid

- 27/02/2017

De sociale partners en de vertegenwoordigers van de kansengroepen vragen nog steeds om de evolutie van personen met een buitenlandse herkomst op basis van de Vesoc-definitie op te volgen. Ook de beleidsfocus, inclusief het streefcijfer, moet zich op deze groep richten.

De SERV en de Commissie Diversiteit wensen echter vooral te benadrukken dat er meer gebruik moet worden gemaakt van stages en voorbehouden betrekkingen om kansengroepen te laten instromen. Ten tweede zou de opleiding diversiteit en een opleiding over redelijke aanpassingen verplicht moeten zijn voor leidinggevenden en het personeel van de dienst Rekrutering & Selectie, HR-medewerkers en voor de externe selectoren. Tenslotte zouden er praktijktesten voor selectie en werving bij de

- 23/01/2017

vergrootglas op boekDe SERV apprecieert dat de Vlaamse Regering streeft naar een coherent overheidstoezicht binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De voorgestelde harmonisering legt sterk de nadruk op de vormgeving van de inspectie en de rechten van de inspecteurs. De rechten en plichten van gebruikers en aanbieders zijn nog onvoldoende gewaarborgd. De SERV vraagt ook om meer ruimte te creëren voor dialoog en overleg in het inspectieproces. De SERV benadrukt ook dat het belangrijk is om bepalingen rond de evaluatie van de regelgeving op te nemen en verwijst hiervoor naar eerdere SERV-initiatieven die hiervoor de krijtlijnen uittekenen.

- 23/01/2017

gestilleerde afbeelding van 2017Dit SERV-werkprogramma 2017 biedt inzicht in de projecten en activiteiten die de SERV in 2017 op het vlak van het sociaal overleg, in zijn functies als strategische adviesraad (SAR), de advisering over het begrotingsbeleid en het onderzoek in Stichting Innovatie & Arbeid wil verrichten. Om de link te verduidelijken met de Commissie Diversiteit en de Commissie Sociale Economie, is ook de planning van deze Commissies opgenomen.

SERV kritisch voor groenboek bestuur

19/12/2016

Vlaamse vlag aan het Boudewijngebouw in BrusselDe SERV verwelkomt dat de Vlaamse overheid aan de hand van een groenboek bestuur het debat wil organiseren over haar functioneren. Het groenboek bevat talrijke goede voorstellen die de SERV kan ondersteunen. Maar de SERV heeft ook heel wat kritiek. 

 

- 19/12/2016

Vlaamse vlag aan het Boudewijngebouw in BrusselHet groenboek bestuur bevat volgens de SERV talrijke goede voorstellen om het functioneren van de Vlaamse overheid te verbeteren. Maar de SERV heeft ook heel wat kritiek.

Belangrijke discussies zijn nog onderbelicht in het groenboek. Dat geldt voor thema’s zoals de digitalisering, de bestuurlijke organisatie van de Vlaamse overheid, de rol en het functioneren van de kabinetten en de Vlaamse Regering. Ook de link met de overheidsmiddelen, het personeel als hefboom voor een slagkrachtige overheid en het belang van culturele factoren komen te weinig aan bod.

De meeste voorstellen rond ‘gedragen overheid’ zijn ondermaats. Kwaliteitsvolle betrokkenheid moet voorop staan, niet een voorkeur voor internetconsultaties. Wat de strategische adviesraden betreft, vindt de SERV

- 06/12/2016

foto van de voorpagina van het Belgsich StaatsbladDe Vlaamse regelgeving moet innovatievriendelijker en toekomstbestendiger. Veel bestaande regelgeving sluit niet langer aan bij de huidige uitdagingen en ontwikkelingen, en regelgeving aanpassen gaat traag. Dat is steeds meer een probleem. Er is een andere werkwijze en een andere vorm van regulering nodig. Dat zegt de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen in drie nieuwe adviezen over betere regelgeving.

Meer informatie over de drie adviezen vind je hier

SERV vraagt kwaliteitsvolle, toekomstbestendige regelgeving

06/12/2016

exemplaar van het Belgisch Staatsblad bovenop andere publicatiesDe Vlaamse regelgeving moet innovatievriendelijker en toekomstbestendiger. Veel bestaande regelgeving sluit niet langer aan bij de huidige uitdagingen en ontwikkelingen, en regelgeving aanpassen gaat traag. Dat is steeds meer een probleem. Er is een andere werkwijze en een andere vorm van regulering nodig. Dat zegt de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen in drie nieuwe adviezen over betere regelgeving.

Karel Van Eetvelt, voorzitter SERV: “Het gebrek aan een gunstig reguleringskader blijft een veel gehoorde klacht van ondernemers, burgers, organisaties én van overheden zelf. Zij vinden de regels te complex, er zijn er te veel, ze zijn tegenstrijdig, ze wijzigen te dikwijls, ze kosten meer dan nodig en ze treden te snel na hun publicatie in werking. Maar er is ook nieuwe kritiek op wetgeving die te weinig ruimte laat voor opkomende technologieën, innovatieve praktijken en nieuwe businessmodellen of die te traag inspeelt op die ontwikkelingen.

Voor meer informatie kan je terecht bij Leen Muys

Adviezen betere regelgeving

Op vraag van de Vlaamse Regering formuleerde de SERV op 31 oktober 2016 drie adviezen over betere regelgeving: een advies met prioritaire voorstellen voor het verlagen van de regeldruk, verdere administratieve vereenvoudiging en een verbetering van de praktische toepasbaarheid van Vlaamse regelgeving, een advies over experimentwetgeving en regelluwe proeftuinen en een advies over vaste verandermomenten. Bij de voorbereiding van deze adviezen heeft de SERV heel wat contacten gelegd en andere actoren betrokken.

Ook gevonden inMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie

Inhoud syndiceren