energie

Rapport Hernieuwbare energie in boekvorm

29/06/2011

cover boek energie voor een groene economie (Academia Press)In april 2011 publiceerde de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) zijn rapport Hernieuwbare energie. Samen met Academia Press werd de voorbije maanden gewerkt aan een licht bijgewerkte versie in de vorm van een academische uitgave in boekvorm.
Het boek “Energie voor een groene economie” bestaat uit twee boekdelen: boekdeel 1 bundelt feiten, cijfers en informatie over enkele kernvragen over hernieuwbare energie en hernieuwbare energiebeleid. Boekdeel 2 bevat een beschrijving en aanzet tot evaluatie van het hernieuwbare energiebeleid op de diverse niveaus: internationaal, Europees, federaal, Vlaams en lokaal.

Het boek bestellen kan via www.academiapress.be

Meer informatie over het onderzoek.

- 15/09/2010

De SERV werd om advies gevraagd over een 'nieuwe' regeling inzake schuldafbouw via budgetmeters voor elektriciteit en aardgas. In feite betreft het de juridische verankering van een praktijk die netbeheerders nu reeds toepassen.

Het voorstel bevat een aantal verbeteringen ten opzichte van de bestaande regeling. Het biedt evenwel geen afdoende oplossing voor de vastgestelde problemen zoals de onderbreking van de aardgastoevoer tijdens de wintermaanden. In het advies formuleert de SERV een aantal concrete suggesties om blijvende knelpunten op te lossen. Zo is het belangrijk dat afnemers met een budgetmeter kunnen kiezen welk systeem van schuldafbouw hen best past: via de budgetmeter of via een klassiek afbetalingsplan. Tegelijk is er nood aan een alternatief oplaadsysteem voor budgetmeterkaarten. Om de afnemer beter te beschermen moeten enkele modaliteiten van de voorgestelde regeling aangepast worden. In het advies worden deze concreet toegelicht.

Ook stelt de SERV voor dat de

- 21/02/2017

Federaal Minister van Energie, leefmilieu en duurzame ontwikkeling, mevrouw Marie Christine Marghem, heeft de FRDO en de gewestelijke overlegorganen die waarnemend lid zijn van de Raad (SERV, Minaraad, CESW, CWEDD, CES-ESR, CREBC-CLBHG) om advies gevraagd over het ontwerp van Belgisch Nationaal Adaptatieplan 2016-2020. Het Belgisch Nationaal Adaptatieplan 2016-2020 beschrijft in het kort de verwachte gevolgen van de klimaatverandering in België en de impact ervan op verschillende kwetsbare sectoren, het geeft een overzicht van de belangrijkste bestaande en lopende gewestelijke en federale initiatieven met betrekking tot de klimaatadaptatie en het identificeert 11 gecoördineerde acties die op nationaal vlak moeten worden ondernomen om het adaptatiebeleid van de verschillende actoren efficiënter te maken.

- 23/01/2017

gestilleerde afbeelding van 2017Dit SERV-werkprogramma 2017 biedt inzicht in de projecten en activiteiten die de SERV in 2017 op het vlak van het sociaal overleg, in zijn functies als strategische adviesraad (SAR), de advisering over het begrotingsbeleid en het onderzoek in Stichting Innovatie & Arbeid wil verrichten. Om de link te verduidelijken met de Commissie Diversiteit en de Commissie Sociale Economie, is ook de planning van deze Commissies opgenomen.

Studiedag circulaire economie SERV-Minaraad (13 september 2016)

banner studiedag circulaire economie

De transitie van een lineaire naar een circulaire economie staat hoog op de politieke agenda. Zo bracht de Europese Commissie recent een circular economy package uit en schuift de Vlaamse Regering in haar Visie 2050 het doorzetten van de transitie naar een circulaire economie als één van de zeven prioriteiten naar voren. Deze transitie kan bovendien bijdragen tot het behalen van de Sustainable Development Goals en de klimaatdoelstellingen.

De uitdagingen van deze transitie zijn aanzienlijk. Tegelijkertijd zijn er heel wat opportuniteiten, niet enkel op ecologisch, maar ook op economisch en sociaal vlak.

Op 13 september 2016 organiseerden Minaraad en SERV, met medewerking van OVAM en Plan C, een studiedag circulaire economie. Met bijna 200 deelnemers, tal van inspirerende lezingen, praktijkgerichte cases en boeiende gedachtewisselingen, mogen we spreken van een geslaagde dag. Beide raden zullen de resultaten van deze studiedag meenemen in hun verdere werking rond dit onderwerp.

Jonathan Holslag zicht op het auditorium op de studiedag circulaire economie in Lamot Mechelen zicht op zaal tijdens parallelsessie B3

Datum: 
din, 13/09/2016 - 09:00 - 16:30

Aangepaste energielening volgend jaar evalueren

29/09/2016

roze spaarvarken waarin een hand een euromunt steekt

De Vlaamse Regering wil de energielening aanpassen door de looptijd en het maximaal te ontlenen bedrag te verhogen en de energielening beter op kwetsbare huishoudens te richten. De SERV en de Minaraad verwelkomen in hun gezamenlijk advies de meeste voorstellen.

Wel vragen de raden om de aangepaste energielening over een jaar te evalueren en dit zeker vooraleer de lening vanaf 2019 te schrappen voor bepaalde doelgroepen. De evaluatie moet duidelijkheid scheppen over de rol van de energieleningen in de stimulering van energierenovaties en in de aanpak van energiearmoede. Ook moet de evaluatie bijzondere aandacht hebben voor doelgroepen van sociale woningleningen, particulieren die aan kwetsbare groepen verhuren, voorlopers die totaalrenovaties uitvoeren én voor de budgettaire impact van eventuele maatregelen.

Voor meer informatie kan je terecht bij Yves Pepermans

- 05/09/2016

foto van een spaarvarkentje

De SERV en Minaraad verwelkomen in dit advies de verhoging van het maximale ontleenbedrag en van de maximale looptijd van de energielening en ondersteunen de keuze van de Vlaamse Regering om de energielening beter op kwetsbare huishoudens te richten. Zij vragen wel een uitgebreide evaluatie van dit instrument binnen een jaar. De raden adviseren om specifiek oog te hebben voor de noden van de doelgroepen van de sociale woonleningen, voor particulieren die verhuren aan kwetsbare groepen en voorlopers die een totaalrenovatie willen uitvoeren, zonder daarbij het overzicht te verliezen op de budgettaire impact van eventuele maatregelen.

Ook vragen de raden om de financiering van de energiehuizen

Ook gevonden inMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie

Inhoud syndiceren